Jak zaczynaliśmy- Klub Młodych Demokratów i Klub Wolontariusza - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > „Polska – Ukraina, nowe spojrzenie – nowe cele – nowy ruch”
Jak zaczynaliśmy- Klub Młodych Demokratów i Klub Wolontariusza

Uczestnicy Klubu Młodych Demokratów i Klub Wolontariusza, w ramach projektu „Polska – Ukraina - nowe spojrzenie, nowe cele, nowy ruch” dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Programu WYMIAR WSCHODNI POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2015, realizowanego przez nasze Stowarzyszenie, na początku swojego funkcjonowania zostali zaproszeni do udziału w ankiecie, dzięki której wyrazili swoją opinie na temat demokracji.
Poniżej przedstawiamy pytania ankietowo oraz wyniki i wnioski ankiety. Zapraszamy do lektury.

Ankieta

Zwracamy się do wszystkich naszych klubowiczów  z prośbą o wypełnianie poniższej ankiety. Zebrane w ten sposób informacje pomogą nam poznać Waszą wiedzę na temat ustroju demokratycznego.
1.       Czy demokracja według Pani/Pana to dobry ustrój polityczny w Polsce?
Tak                                          Nie                                         Nie wiem
2.       Jaka jest według Pani/Pana największa wada demokracji?
Korupcja                  Centralizacja                 Biurokratyzacja            Inne ……………….
3.       Jaka jest według Pani/Pana największa zaleta demokracji?
 Równość             Wolność                  Prawa obywatelskie            Inne ………………….
4.       Czy często korzysta Pani/Pan ze swoich praw?
 Często                                   Rzadko                                    W ogóle
5.       Czy należycie wypełnia Pani/Pan swoje obowiązki wobec państwa?
 Tak                                        Nie                                          Nie wiem
6.       Czy uważa Pani/Pan , że prawa człowieka dają możliwość rozwoju?
Tak                                       Nie                                          Nie wiem
7.        Czy uważa Pani/Pan , że w Polsce byłoby lepiej gdyby zostały zniesione prawa człowieka?
 Tak                                       Nie                                          Nie wiem
8.        Czy uważa Pani/Pan , że w dzisiejszym świecie są te prawa przestrzegane ?
 Tak                                      Nie                                            Nie wiem
9.       Co Pani/Pan zmieniłby/aby  w  funkcjonowaniu państwa?
……………………………………………………………………………………………….......

WYNIKI ANKIETY DOTYCZĄCEJ DEMOKRACJI

W ramach realizacji projektu ’postanowiliśmy poznać odczucia społeczne na temat funkcjonowaniu tego ustroju politycznego. W tym celu przygotowaliśmy ankietę badającą  znajomości wad i zalet demokracji, oraz praw i obowiązków obywateli.
Ankietą zostało objętych 20 uczestników Klubu Młodych Demokratów i  Wolontariusza.

Wyniki przedstawiają się następująco:

1. W pierwszym pytaniu naszej ankiety zastanawiamy się nad tym, czy demokracja to dobry ustrój polityczny w Polsce? 
77% ankietowanych twierdzi, że tak, jednak są także ci, którzy uważają, że jest inaczej. Jest ich zdecydowanie mniej, bo tylko 13%. Pozostali wstrzymali się od udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Wynika z tego, że demokracja to dobry ustrój polityczny w Polsce.

2. W drugim pytaniu rozważamy wady demokracji.                                                                                             
Według ankietowanych największą wadą demokracji jest korupcja, drugą natomiast biurokratyzacja.

3. W następnym pytaniu skupiamy się nad zaletami demokracji.      
Odpowiedzi ankietowanych były bardzo różnorodne.  Najwięcej głosów otrzymała wolność. Następną zaletą cenioną przez badanych okazały się prawa obywatelskie.

4. W kolejnym pytaniu ankietowani oceniali jak często korzystają ze swoich praw.
Z odpowiedzi obywateli wynika, że rzadko korzystają ze swoich praw tylko, 30% ankietowanych uważa, że często. 17% badanych twierdzi, że nie korzysta z praw zagwarantowanych  im przez demokrację.

5. W piątym pytaniu zapytaliśmy respondentów, czy należycie wypleniają swoje obowiązki wobec państwa? 
Większość z nich twierdzi, że należycie wypełnia swoje obowiązki wobec kraju.

6. W następnym pytaniu ankietowani zastanawiali się nad tym, czy prawa człowieka dają możliwość rozwoju, czy może jednak nie.
Według większości badanych prawa obywatelskie dają możliwość rozwoju, są jednak też tacy, którzy wstrzymali się od odpowiedzi na to pytanie.

7.W kolejnym pytaniu ankietowani rozważali, czy byłoby lepiej, gdyby te prawa zostały zniesione?
Ponad 70% badanych uważa, że prawa człowieka są potrzebne i nie powinny zostać zniesione. Jednak są także osoby, które twierdzą wręcz przeciwnie, a jest ich aż 10%.

8. Kolejne pytanie dotyczyło problemu przestrzegania praw człowieka.
Wyniki ankiety wskazują, że przestrzeganie praw człowieka to społeczny problem.
Aż 40% badanych uważa, że prawa te nie są przestrzegane, tylko 30% osób, że są przestrzegane, 30% nie ma zdania w tej sprawie.

9.W ostatnim pytaniu respondenci byli zapytani o to, co zmieniliby w funkcjonowaniu państwa.
Połowa ankietowanych stwierdziła, że w funkcjonowaniu państwa nie trzeba nic zmieniać. Jednak są tacy, którzy zmieniliby swoich przedstawicieli władzy czy też chcieliby mieć większe zarobki.

Wnioski:
Z powyższego badania jasno wynika, że demokracja ma wiele wad, ale neutralizują je zalety, takie jak np.: wolność i prawa obywatelskie. Te ostatnie, według ankietowanych, dają możliwość rozwoju, lecz rzadko z nich korzystają. Respondenci uważają, że są one potrzebne i nie chcieliby, aby zostały zniesione, jednak przyznają, że nie wszyscy ich przestrzegają. Funkcjonowanie państwa, zdaniem obywateli, daje wiele do życzenia. Zmieniliby w nim np.: polityków oraz zwiększyli zarobki.
Podsumowując -  demokracja to dobry ustrój polityczny, ale warto byłoby, żeby każdy mieszkaniec naszego państwa pomógł w ulepszeniu życia Polaków, a tym samym i własnego.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego