Konkurs FIO - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT
NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU MIKRODOTACJI
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE


ZŁÓŻ WNIOSEK

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie z  Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA", Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszeniem "PRZYSTAŃ"  ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach  Programu  mikrodotacji  FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE. 

Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnym służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA KTÓRE:
posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego 
 samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne 
 naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe

i mieszczą sie w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ADRESACI ZADANIA PUBLICZNEGO:
- Grupy nieformalne
 - stanowiące nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące 
  realizować  działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.
- Grupy samopomocowe - stanowiące dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie 
  skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków,
-  Młode  organizacje pozarządowych, czyli  organizacje  wpisane do KRS nie wcześniej niż 18
     miesięcy  od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, których roczny budżet nie przekracza  25 tys. zł. 

 W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które łącznie: 
mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego, 
planują prowadzić działania na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH  PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE MIKRODOTACJI:  247 500,00 złotych


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW: 17 lipca - 6 sierpnia 2014


WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Okres realizacji projektów mieści się w przedziale: 10 sierpnia - 30 listopada 2014
Kwota wnioskowanej dotacji: 1 500 złotych - 5 000 złotych
Wkład własny:  minimum 10%  wartości projektu (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronach:  
www.warmiamazurylokalnie.pl oraz www.warminskizakatek.com.pl, www.funduszlokalnynidzica.pl, www.ecop.elk.pl, www.spdim.pl, www.przystan.iława.pl, www.kanal-elblaski-lgd.pl , www.funduszgoldap.pl 
(ZAKŁADKA MIKRODOTACJE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE)                               
Rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie  wnioski spełniające kryteria formalne. 
Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.TRYB ORAZ KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW

Wyboru projektów dokonuje Komisja Grantowa, przyznając dofinansowanie tym projektom, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria: 
odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu,
zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty,
szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami. 
zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach,
jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy,
planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu,
gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego,
mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

WSPARCIE INFORMACYJNO - DORADCZE NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE  jest realizowane przez sieć Ośrodków i Punktów Animacyjno - Doradczych Warmia Mazury Lokalnie:

- dla powiatów: olsztyńskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego i braniewskiego
    Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - 
Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

    ul. Grunwaldzka 6  11-040 Dobre Miasto, tel/fax 896160058
   www.warminskizakatek.com.pl,  e-mail: dobremiasto@warmiamazurylokalnie.pl

- dla powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego i miasta Olsztyna
    
Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - 
Nidzicki Fundusz Lokalny

    Kamionka 7 13-100 Nidzica,  tel.  729280011, 600859988
    www.funduszlokalnynidzica.pl,  e-mail: nidzica@warmiamazurylokalnie.pl
    
- dla powiatów:  kętrzyńskiego, ełckiego, oleckiego
    
Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - 
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA"

    ul. Małeckich 3/30, 19-300 Ełk,  tel. 796538105
    www.stopa.org.pl,  e-mail: elk@warmiamazurylokalnie.pl

- dla powiatów:  mrągowskiego, piskiego, giżyckiego
    Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie
 - 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

    ul. Polna 2  12-221 Ruciane Nida,  tel. 510211940
    www.spdim.pl, rucianenida@warmiamazurylokalnie.pl
    
- dla powiatów:  nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego
    Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie -
 Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ"

    ul. Chełmińskiego 1  14-200 Iława,  tel/fax 896499208
    www.przystan.iława.pl,  e-mail:  ilawa@warmiamazurylokalnie.pl
    
- dla powiatów:  elbląskiego i miasta Elbląga
   
Punkt Doradczy Warmia Mazury Lokalnie -
 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa  Działania
    ul. Jana Amosa Komeńskiego 40 82-300 Elbląg,  tel. 552394961
    www.kanal-elblaski-lgd.pl,  e-mail: elbląg@warmiamazurylokalnie.pl
    
- dla powiatów:  gołdapskiego, węgorzewskiego
    Punkt Doradczy Warmia Mazury Lokalnie
 - Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny
    ul. Wolności 11  19-500 Gołdap,  tel. 508118968
    www.funduszgoldap.pl,  e-mail: goldap@warmiamazurylokalnie.pl

Integralną część ogłoszenia o naborze stanowi Regulamin konkursu wraz z:
1) karta oceny formalnej wniosków
2) karta oceny merytorycznej wniosków
3) wzór formularza wniosku 
(wersja do wglądu 
 aplikowanie odbywa się wyłącznie przez generator wniosków) 

4) wzór umowy dotacji
5) wzór karty monitoringu 

6) wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji.

Regulamin Konkursu
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego