Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > Sprawozdania
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2014 
 


„SŁUŻYMY POCZCIWEJ SŁAWIE. A JAKO KTO MOŻE -
- NIECH KU POŻYTKU DOBRA SPÓLNEGO POMOŻE”.
 
 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Rucianem – Nidzie, ul. Kolejowa 2B, woj. warmińsko - mazurskie, powiat piski, reprezentowane przez:
 
Przewodniczącą Stowarzyszenia, Alinę Kierod, Wiceprzewodniczącą, Dorotę Sokołowską, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego organizacja uzyskała 27 VI 2005 r.
Jako samodzielny ruch wspierania szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych, realizujemy cele zmierzające do inspirowania i rzecznictwa obywatelskiej aktywności i pomocy na rzecz dzieci i młodzieży. Nasze cele realizujemy poprzez organizowanie imprez i przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i charytatywnym, organizowanie wystaw i konkursów, współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, bankami i okolicznymi przedsiębiorcami.
 
Stowarzyszenie działa całkowicie charytatywnie, podejmuje przedsięwzięcia w zakresie:
 • pomocy społecznej dzieciom i młodzieży będącym w trudnej sytuacji życiowej,
 • wyrównania szans edukacyjnych,
 • podtrzymywania tradycji narodowej, regionalnej, kulturowej,
 • organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • promocji i organizacji wolontariatu
 • działania w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologii.
 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. W roku 2014 zaangażowane było w kampanię 1% za rok 2013.
 
Zrealizowane projekty w roku 2014:
 
 1. Płyń w nieznane do Teatru Legend Mazurskich – projekt dofinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; opierał się na powołaniu i podtrzymaniu partnerstw lokalnych w celu uwypuklenia mazurskich legend i podań; przedsięwzięcie w dalszym ciągu zacieśnienia współpracę międzypokoleniową w oparciu o budowanie tożsamości regionalnej, uaktywnienie młodzieży i seniorów, pokazywanie tradycji regionu i ożywienie lokalnej społeczności, współtworzenia ciekawych spektakli. Sukcesem okazały projektu okazują się warsztaty z komunikacji interpersonalnej, ekonomii społecznej i partycypacji, które przyczyniły się do wzmocnienia Partnerstwa.
 
 1. 25 lat wolności – donatorem była Fundacja im. Stefana Batorego; przedsięwzięciem objęto szeroko pojęte obchody wydarzeń z czerwca 1989 roku. Akcentem projektu była zorganizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Debata z okazji 25. rocznicy odzyskania wolności oraz Piknik PRL.
 
 1. Bezpieczni młodzi, czyli młodzi z charakterem – projekt zrealizowany w ramach wsparcia zadania publicznego dotyczącego wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi współfinansowanego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Najbardziej widowiskowym elementem w harmonogramie było spotkanie ponad 100 nastolatków z Dobromirem „Makiem” Makowskim, który w idealnie dobrany pod kątem odbiorców sposób przekazał, jak dobrze jest być uzależnionym tylko od pozytywnych rzeczy.
 
 1. Wsparcie mieszkańców wsi Osiniak – Piotrowo w zakresie opracowania programu odnowi wsi oraz nabycia umiejętności realizowania działań animacyjnych na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych – finansowanie: Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przeprowadzono szereg spotkań z mieszkańcami wsi Osiniak – Piotrowo, w trakcie których zostali poinformowani o możliwości i sposobach pozyskiwania środków na realizację inicjatyw obywatelskich. Uchwałą Grupy Odnowy Wsi, wspólnie ustanowiono harmonogram planowanych zmian w wizerunku miejscowości ale i wzajemnych stosunków jej mieszkańców.
 
 1. Wsparcie mieszkańców wsi Wólka w zakresie opracowania programu odnowi wsi oraz nabycia umiejętności realizowania działań animacyjnych na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych – projekt analogiczny do w/w.
 
 1. Warmia Mazury Lokalnie -  wsparcie otrzymane od Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w celu realizacji projektu partnerskiego Warmia Mazury Lokalnie.
 
 1. Warmia Mazury Lokalnie – projekt partnerski opierający się na współpracy pięciu ośrodków doradczych oraz dwóch ośrodków pomocniczych obejmujący województwo warmińsko-mazurskie. Sfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach realizacji zadania publicznego na podstawie Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Polegał na zorganizowaniu konkursu grantowego z pulą opiewającą na blisko ćwierć miliona złotych w celu realizacji oddolnych inicjatyw obywatelskich.
 
 1. Kultura, sztuka oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w gminie Orzysz w formie regrantingu w ramach programu Działaj Lokalnie VIII – Stowarzyszenie uzyskało wsparcie z Urzędu Gminy Orzysz, które zostało przekazane na realizację projektu „Działaj Lokalnie” z terenu Orzysza, realizowanego przez Szkołę Podstawową im. mjr. Sucharskiego.
 
 1. Wymarzone wakacje w krainie baśni – projekt zrealizowany z użyciem środków finansowych pozyskanych ze wsparcia  Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. 9-dniowe wakacje nad Morzem Bałtyckim dla 45-osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z powiatu piskiego i sąsiednich. Pobyt na koloniach wzbogacono warsztatami fotograficznymi oraz grami terenowymi opartymi na scenariuszach znanych bajek.
 
 1. Wakacje na każdą kieszeń – wyjazd zorganizowano w ramach działalności odpłatnej Stowarzyszenia - 10 dniowy wyjazd dzieci i młodzieży do kurortu Raganė na Litwie, nad Morzem Bałtyckim.
 
 1. Działaj Lokalnie VIII- realizacja lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu „Działaj Lokalnie VIII” dofinansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności poprzez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. W 2014 roku w ramach tego działania dofinansowane zostało 12 grup inicjatywnych kwotą 55 000 złotych.
 
 1. Polsko – Ukraińskie Forum Młodych Dziennikarzy – wizyta 22-osobowej grupy młodzieży z Ukrainy wraz z opiekunami. Międzykulturowe dyskusje o demokracji i różnicach w obu krajach. Warsztaty dziennikarskie. Efektem projektu było wzmocnienie współpracy między młodzieżą polską i ukraińską oraz wydanie kilku numerów dwujęzycznego czasopisma „Głos znad Nidki”. Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
 
 1. Ziemia Piska - Dusza Mazur –  Stowarzyszenie zostało dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Piszu. Osią zadania publicznego było rozwijanie patriotyzmu lokalnego oraz wzbudzenie zainteresowania kulturą i historią regionu. Jubileuszowa Gala „Dusza Mazur X” dla mieszkańców gmin: Ruciane Nida, Pisz, Biała Piska, Mrągowo, Orzysz, Piecki.
 
 1. Nasza świetlica miejscem pozytywnie nakręconym –   Zadanie współfinansowane przez Urząd Miasta i Gminy Ruciane Nida. Produktem jest tu doposażenie oraz organizacja codziennych zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży połączonych z różnymi atrakcyjnymi warsztatami. Celem projektu było szeroko pojęte eliminowanie agresji, wsparcie dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz patologicznych.
 
 1. Międzypokoleniowy Teatr Iskierka Nadziei – dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Motywem przewodnim projektu było powołanie międzypokoleniowej grupy teatralnej, która poprzez wyreżyserowany przez siebie spektakl wspomina mazurskie legendy i ich bohaterów.


W roku 2013 podczas kampanii 1%  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży przeznaczyło zebrane środki na:
 • Edukację
 • Stypendia
 • Wolontariat Młodzieżowy
 • Rozwój lokalny
 • Świetlicę Środowiskową
 • Przedszkole „Niezapominajka” w Orzyszu
 • Przedszkole Publiczne w Rucianem-Nidzie
 • Zespół Szkół Katolickich w Piszu
 
  
 
Działalność naszego Stowarzyszenia jest widoczna nie tylko na terenie gminy i województwa, ale również całej Polski. Dzięki naszym działaniom dostrzegła nad Telewizja Polska oddział Kraków, podczas tworzenia serii programów o organizacjach pozarządowych realizujących politykę senioralną. O wszystkich naszych działaniach można na bieżąco przeczytać w czasopiśmie wydawanym przez Stowarzyszenie „Głos znad Nidki”, w „Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy” w Rucianem Nidzie oraz w „Tygodniku Piskim”. Mamy też  własną stronę internetową: www.spdim.pl oraz funpage na Facebooku.
 
Od 2006 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży prowadzi Fundusz Stypendialny, w ramach którego udzielone są stypendia dla studentów I roku. Program Stypendiów Pomostowych jest programem dla uzdolnionej i ambitnej młodzieży z terenów wiejskich i niewielkich miasteczek, z ubogich środowisk wymagających edukacyjnego wsparcia, która pragnie rozpocząć studia. W roku 2014 liczba naszych stypendystów powiększyła się o pięć osób.
 
Wszystkie osiągnięcia naszej Organizacji byłyby niemożliwe, gdyby nie pomoc rzeczowa, merytoryczna i finansowa jej członków, wolontariuszy i Ofiarodawców.
 
Nieprzerwanie pracujemy nad kolejnymi projektami, aby móc jeszcze szerzej działać na rzecz społeczności lokalnej. Momentami dotyka nas zwątpienie oraz bezsilność, które bardzo ciężko pokonać. Ale wtedy przypominamy sobie, ile radości nasze dotychczasowe działania sprawiły dzieciom, młodzieży, dorosłym, sponsorom, turystom i każdemu, kto brał udział w naszych akcjach. To właśnie w Odbiorcach naszych działań drzemie ogromny potencjał, z którego nieustannie czerpiemy siłę i pomysły na kolejne fantastyczne praktyki.
Nieustającym elementem towarzyszącym każdemu z aktywnie działających członków Stowarzyszenia są ciągłe szkolenia i podnoszenie kwalifikacji. Jest to dla nas sprawa priorytetowa.
Cieszymy się z każdej oznaki przychylności w stosunku do naszej Organizacji. Dzięki kolejnemu „lajkowi” na Facebooku, uśmiechowi na hasło „Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży”, coraz większej frekwencji na naszych wydarzeniach wiemy, że SPDiM zyskuje na popularności.Prezes Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom i Młodzieży

 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego