Aktualności - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Idź do spisu treści

Menu główne:

„WOLONTARIAT BEZ GRANIC"


Misją naszego Stowarzyszenia jest szeroko pojęta działalność na rzecz dzieci i ich rodzin, wspomaganie ich we wszelkich trudnościach oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Jesteśmy organizacją, która, miedzy innymi, od września 2005 roku prowadzi Młodzieżowy Wolontariat, zaś od 2010 r. prowadzimy Świetlicę Środowiskową „Zachęta”.

Ważnym celem, jaki przed sobą stawiamy jest dbałość o wszelaki rozwój dziecka, które korzysta z zajęć w naszej świetlicy. Dbamy, aby każde dziecko miało możliwość rozwijania  zainteresowań oraz doskonalenia swoich umiejętności. Staramy się, aby rozwój ten następował we wszelkich płaszczyznach i aspektach.


Świetlica „Zachęta" swoją misję realizuje poprzez:
a) zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej,
b) pomoc dydaktyczną,
c) organizację czasu wolnego dziecka,
d) rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży,
e) kształtowanie prawidłowych postaw interpersonalnych i społecznych,
f) kształtowanie postawy szacunku dla kultury i tradycji, w tym tradycji regionalnych,
g) oddziaływania zapobiegawcze i korekcyjne w sytuacjach zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
h) organizację półkolonii, kolonii i ferii zimowych,
i) wspieranie rodzin ze szczególnym uwzględnieniem rodzin o niskim statusie materialnym,
j) współpracę z rodzicami i instytucjami społecznymi,
k) pomoc psychologiczną i diagnozę,
l) organizowanie szkoleń, w szczególności "Szkoły dla Rodziców",
ł) organizację imprez o charakterze profilaktyczno - sportowym, prospołeczym i rekreacyjnym.
m) działalność charytatywną

Wolontariusze pracujący w świetlicy „Zachęta" to osoby, które na co dzień uczą się i pracują, a cały wolny czas poświęcają dzieciom i młodzieży uczęszczającym do naszej świetlicy. Na co dzień staramy się odpowiednio przygotować naszych wolontariuszy do pracy z dziećmi i młodzieżą poprzez prowadzenie cyklu szkoleń. Początkujący wolontariusz poznaje naszą organizację, jej struktury i działalność. Staramy się skrupulatnie zaprezentować podczas szkoleń ich przyszłe zadania i obowiązki w świetlicach dając im odpowiednie umiejętność. Wolontariusze szkoleni są z zakresu metod aktywizujących w świetlicy takich jak: zabawy integracyjne grupowe, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem i przy muzyce, tańce integracyjne, zabawy i gry stolikowe, zabawy fabularyzowane, papieroplastykę i wiele innych. W dalszym etapie szkoleń dla wolontariatu prowadzone są warsztaty z zakresu efektywnej pracy z dziećmi i młodzieżą. Naszym celem jest dostarczenie uczestnikom skutecznych narzędzi do rozpoznawania i zapobiegania zjawiskom agresywnym wśród młodzież, nabycie przez uczestników umiejętności  efektywnej komunikacji z młodzieżą, dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych by mówić „nie” oraz uczyć młodzież i dzieci mówienia „nie”, nabycie umiejętności postępowanie z dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze oraz wykształcenie umiejętności diagnozy i rozwiązywania pojawiających się problemów. Staramy się dobierać tematykę szkoleń tak, aby zagadnienia poruszane na szkoleniach były przydatne do pracy z dziećmi   i młodzieżą. Wszystkie ukończone przez wolontariuszy szkolenia potwierdzone są zaświadczeniami.
Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wolontariuszy, wspieramy ich inicjatywy i pomagamy im w kwestiach organizacyjnych dotyczących wielu akcji odpowiadających na bieżące potrzeby.

Wypowiedzi wolontariuszy:
- „
Wolontariusze z naszej świetlicy stworzyli zgrany team. W tej grupie czuje się całkowicie akceptowana i doceniania. Mogę przekazać dzieciom, którymi się opiekuje, wiele umiejętności. Razem z moimi przyjaciółkami uczymy ich zabaw integracyjnych, odrabiamy z nimi lekcje, pomagamy, kiedy mają trudności w nauce". – Olga Jabłonowska.

- „Robię to wszystko, bo wiem, że dzięki temu pomagam. Uśmiechy dzieci są tego potwierdzeniem.  Świetlica stała się dla mnie drugim domem. Spędzam tam sporo czasu, który wiem, że wykorzystałam pożytecznie. Nie wyobrażam sobie już mojego życia bez wolontariatu. Stał się on częścią mnie. Nie zastanawiam się, jak mogę pomóc, ale pomagam bezwarunkowo.  Stałam się bardziej kreatywna, śmiała, odpowiedzialna, przyjacielska, cierpliwa, poznałam wiele ciekawych osób. Gorąco zachęcam innych do pracy w wolontariacie. Zapewniam, że jest to oderwanie się od szarej rzeczywistości"
Sandra Stolarz.


- „Moja przygoda z wolontariatem zaczęła się cztery lata temu. W świetlicy pracuję już trzeci rok. Kiedy dowiedziałem się, że powstała świetlica dla dzieci i że potrzebni są wolontariusze do pomocy, zainteresowało mnie to. Postanowiłem pójść do świetlicy i powiedziałem, że chce zostać wolontariuszem. W odpowiedzi usłyszałem " Jest dużo pracy, na pewno się przydasz''. Zacząłem przychodzić najpierw sporadycznie, wtedy, gdy miałem wolny czas. Pomagałem młodszym w odrabianiu lekcji (oczywiście w miarę swoich możliwości), grałem z nimi w różne gry, a przede wszystkim udzielałem się od strony informatycznej.  Wówczas narodziła się myśl: zróbmy Klub Młodego Odkrywcy. I tak się zaczęło. Zostałem koordynatorem projektu „Odkrywajmy na nowo”. Coraz bardziej podobało mi się to, czułem że robię coś ważnego, że moja praca naprawdę jest wartościowa i przynosi wielu osobom korzyści. Obecnie w świetlicy spędzam każdą wolną chwile, wolontariat daje mi ogromną satysfakcje i stawia przede mną coraz to nowe wyzwania, czuję, że dzięki niemu się rozwijam, a sytuacje, niekiedy bardzo trudne, z którymi mierzę się podczas pracy, sprawiają że jestem bogatszy o nowe doświadczenia, które przydadzą mi się we własnym życiu". Emil Serafin.


Wolontariat w naszej świetlicy umożliwia wolontariuszom przede wszystkim zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczeń zawodowych w pracy z dziećmi ze środowisk dysfunkcyjnych a także poznanie specyfiki pracy świetlicy socjoterapeutycznej.
W ramach programu wolontariusz zobowiązany jest do odbywania 2-godzinnego dyżuru w świetlicy raz lub dwa razy w tygodniu. Podczas dyżurów wolontariusz bierze udział w zajęciach z dziećmi, pomaga im w nauce i odrabianiu lekcji, nawiązuje relacje wychowawcze będące istotnym źródłem wsparcia, modeluje przyjazną komunikację w grupie dzieci.

Dzięki pracy w świetlicy „Zachęta" nasi wolontariusze zdobywają praktyczne umiejętności i doświadczenia w pracy z dziećmi, poznają specyfikę pracy świetlicy socjoterapeutycznej oraz  funkcjonowania stowarzyszenia, pracują w młodym, życzliwym zespole wychowawczym, mając możliwość omówienia pojawiających się trudności a także pochwalenia się swoimi sukcesami.


Projekt badawczy „Tajemnica jeziora” realizowany jest dzięki dotacji przyznanej przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w ramach Programu "Świetlica - moje miejsce".

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego