statut - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z SIEDZIBĄ W RUCIANEM-NIDZIE

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży jest pozarządową organizacją społeczną działającą na rzecz edukacji i kultury. Jako samodzielny ruch wspiera działania szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. Stowarzyszenie tworzy grupa osób powiązana ideą unowocześniania pracy dydaktycznej i wychowawczej, co ma zapewnić dzieciom i młodzieży lepszy, wszechstronniejszy rozwój osobowości, przygotować ich do godnego życia i radzenia sobie w ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Celem naszych działań jest nie tylko wyposażenie młodzieży w konkretną, potrzebną do życia wiedzę ale i wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie, innych ludzi, umiejętności nawiązywania przyjaźni, współpracy i współdziałania.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy o stowarzyszeniach.

Rozdział I
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 
§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Ruciane-Nida.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 2

Stowarzyszenie jest inspiratorem i organizatorem społecznego ruchu na rzecz edukacji, turystyki i rozpowszechniania kultury.

§ 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 r. ze zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 4

Stowarzyszenie może tworzyć, w miarę potrzeby, terytorialne jednostki organizacyjne – oddziały bez osobowości prawnej.

§ 5

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członek może być zatrudniony jako pracownik.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i tworzyć biuro.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Rozdział II

CELE I FORMY DZIAŁANIA:

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:
 
1. inspirowanie i rzecznictwo obywatelskiej aktywności i pomocy na rzecz ogółu społeczności w zakresie edukacji, oświaty, wychowania, krajoznawstwa, wypoczynku i kultury publicznej,
 
2. inspirowanie różnorodnych form działania osób fizycznych i prawnych wspomagających działania placówek oświatowo-wychowawczych materialnie, programowo i organizacyjnie,
 
3. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi, działania na rzecz propagowania dostępu do sieci Internet i
 
działalności wspomagającej technicznie i informatycznie,
 
4.ułatwianie wzajemnych kontaktów między placówkami oświatowymi, zachęcanie do nowatorstwa w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 
5. wspomaganie samorządności uczniowskiej i szkolnej, dążenie do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego,
 
6. rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży,
 
7. prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 
8. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz kultury, historii i tradycji regionu,
 
9. działanie na rzecz grup zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym,
 
10. wspieranie działalności wspomagającej wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
 
11. promowanie aktywności zawodowej młodzieży i przeciwdziałanie bezrobociu,
 
12. podejmowanie wszelkich inicjatyw społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom,
 
13. niesienie pomocy osobom poszkodowanym w klęskach żywiołowych, wypadkach komunikacyjnych i ofiarom przemocy,
 
14. udzielanie grantów i zachęcanie do twórczego myślenia i aktywnego włączania się w działania społeczne,
 
15. podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa w rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży,
 
16. działania na rzecz grup szczególnego ryzyka,
 
17. prowadzenie funduszu stypendialnego oraz innej pomocy materialnej na rzecz dzieci i młodzieży.
 
18. okazjonalne pozyskiwanie żywności i odzieży oraz innych darów rzeczowych na rzecz potrzebujących,
 
19. działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 
20. prowadzenie działalności na rzecz rolników i członków ich rodzin,
 
21. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, pomocy Polonii i Polakom za granicą oraz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 
1. prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 
2. dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie jest dzielony miedzy członków Stowarzyszenia,

§ 9a

1. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest:
 
a) współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi (PKD 94.99.Z)
 
b) działalność kulturalna w szczególności w zakresie organizowania warsztatów i wystaw prac artystycznych oraz konkursów (PKD 94.99.Z)
 
c) podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej przez działalność oświatową i wychowawczą (PKD 94.99.Z)
 
d) działalność związana z organizacją wystaw, kongresów, konferencji, spotkań itp. (PKD 82.30.Z)
 
e) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)
 
f) działalność związana ze sportem, w tym upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów oraz konkursów sportowych (PKD 93.19.Z)
 
g) upowszechnianie wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizowanie kolonii, zimowisk i obozów (PKD 55.20.Z)
 
h) pomoc społeczna, w szczególności pomoc finansowa i rzeczowa dla dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej, jak też dla szczególnie zdolnych uczniów (PKD 88.99.Z)
 
2. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego jest:
 
a) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)
 
b) upowszechnianie wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizowanie kolonii, zimowisk, obozów (PKD 55.20.Z)
 
Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 
1. zwyczajnych,
 
2. wspierających
 
3. honorowych

§11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel polski deklarujący działalność na rzecz celów i zadań Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która wspomaga i realizuje cele Stowarzyszenia.
 
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§12

Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 
l. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 
a) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
 
b) wspomagać inicjatywy i oceniać działalność Stowarzyszenia,
 
c) czynnie i biernie wybierać władze Stowarzyszenia według zasad ustalonych
 
przez Zarząd.
 
2. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo:
 
a) wspierać statutowa działalność Stowarzyszenia,
 
b) wyrażać opinię i składać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 
c) uczestniczyć w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do :
 
a) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 
b) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 
c) regularnego opłacania składek członkowskich,
 
d) realizowania dobrowolnie przyjętych zobowiązań złożonych Stowarzyszeniu.
 
2. Członkowie honorowi i wspierający zobowiązani są do:
 
a) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 
b) realizowania dobrowolnie przyjętych zobowiązań złożonych Stowarzyszeniu
 
c) przestrzegania Statutu Stowarzyszenia

§ 14

1. Członkostwo ustaje na skutek:
 
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 
b) skreślenia uchwałą Zarządu z ewidencji członków, za nie wywiązywanie się z obowiązków określonych w § 11, lub skazanie prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych,
 
c) wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia za działalność sprzeczną ze Statutem.
 
2. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przez Zarząd przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty powiadomienia
 
o uchwale. .
 
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
 
Rozdział IV
 
Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:
 
1.Walne Zgromadzenie Członków,
 
2. Zarząd Stowarzyszenia,
 
3. Komisja Rewizyjna

§ 16

1. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
 
jawnym lub tajnym, w zależności od postanowień Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 
2. Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną ilość razy.

§ 17

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.

 
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem decydującym udział biorą członkowie zwyczajni.
 
3. W Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie honorowi i wspierający .
 
4. Osoby prawne będące członkami wspierającymi uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu poprzez swoich przedstawicieli.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 
1. określenie kierunków działalności Stowarzyszenia,
 
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 
3. udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 
4. wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 
5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
 
6. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie i rozwiązania Stowarzyszenia,
 
7. podejmowanie innych decyzji wymagających uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 19

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków zawiadamia Zarząd co najmniej 10 dni przed terminem jego zwołania.


§ 20

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane na podstawie:

 
a) uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
 
b) żądania Komisji Rewizyjnej,
 
c) pisemnego wniosku co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w terminie 15 dni od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.
 
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad tematem, dla którego zostało zwołane.

§ 21

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-7 członków, w tym z przewodniczącego Zarządu wiceprzewodniczącego oraz sekretarza, którzy stanowią Prezydium Zarządu.

 
2. W razie rezygnacji przewodniczącego Zarządu z pełnienia funkcji, wyboru przewodniczącego Zarządu dokonuje Zarząd.
 
3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 
§ 22
 
1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
 
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu,
 
b) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 
c) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, budżetu i przyjmowanie sprawozdań finansowych,
 
d) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
 
e) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 
f) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikłych na tle ich działalności w Stowarzyszeniu,
 
g) realizowanie innych ustaleń wynikających z niniejszego Statutu oraz ustaleń Walnego Zgromadzenia Członków.
 
2. Posiedzenia Zarządu i Prezydium są protokołowane.

§23
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest jeden podpis Przewodniczącego Zarządu lub dwóch członków  Zarządu działających łącznie.
 
2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 
3. Zarząd Stowarzyszenia może powoływać i odwoływać zespoły lub kluby do rozwiązywania niektórych problemów oraz powoływać i odwoływać przewodniczących tych zespołów.

§24

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 25
 
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 
1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia w celu skontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
 
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 
4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 
5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 26

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.


§ 27

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
 
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 28

Komisja Rewizyjna jest odrębna od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:

 
a)nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 
b)nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 
c)mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
 
Rozdział V
 
MAJĄTEK I FUNDUSZE
 
§ 29

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 
a) ze składek członkowskich,
 
b) darowizn, spadków, zapisów,
 
c) dotacji i ofiarności publicznej,
 
d) wpływów ze zbiórek publicznych,
 
e) i innych wpłat.
 
2.Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Przewodniczącego Zarządu lub podpisy  dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 
5. Gospodarka finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Zarządu Stowarzyszenia.

§ 30
 
Zabrania się:
 
a)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 
b)przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 
c)wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 
d)zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 31

1. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Rozdział VI
 
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 32

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 
3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
 
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.
 


Tekst jednolity.
 
Statut uchwalono w dniu 25 kwietnia 2005 r.
 
I Zmiana - 22.04.2009 r.
 
II Zmiana - 15.06.2010 r.
 
III Zmiana - 15.06.2011 r.
 
IV Zmiana – 19.10.2011 r.
 
V Zmiana – 15.12.2014 r.
 
VI Zmiana – 30.06.2015 r.
 

 
Ruciane- Nida, dnia  30.06.2015 r.


 
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści