Maturzyści, walczcie o wyniki - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
Maturzyści!


Od kilku lat o tej porze ogłaszamy kolejne edycje Programu Stypendiów Pomostowych. Także w tym roku została otwarta XV edycja Programu. Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy Was do udziału w tym przedsięwzięciu stypendialnym.


Partnerami Programu i fundatorami stypendiów w II segmencie obok Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi oraz koalicja pozarządowych organizacji lokalnych, do której Was serdecznie zapraszamy.


Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych zawiera następujące postanowienia:

1. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.
2. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XV edycji Programu,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w  przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1295 zł lub 1480 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r.), osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.
  • Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium będą mieli dotychczasowi stypendyści Organizacji Lokalnej. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

Podobnie jak w latach ubiegłych, wnioski będą składane przez kandydatów on-line. Formularze będą dostępne na stronie Programu od 1 lipca 2016 roku. Bardzo ważne jest, aby składając wniosek, kandydat miał rekomendację organizacji pozarządowej. We wniosku jest rubryka (wymagana - bez jej wypełnienia nie będzie możliwe zamknięcie wniosku), w której kandydat umieszcza nazwę organizacji (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży), od której otrzymał rekomendację. Szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium, warunki udziału w Programie i zasady aplikowania znajdziecie, jak zwykle na stronie internetowej Programu.


Korzystając z okazji z przyjemnością informujemy, że realizacja XIV edycji Programu przebiega bez zakłóceń. Wśród przyznanych ogółem 846 stypendiów 496 ufundowano młodym zdolnym ludziom rekomendowanym przez pozarządowe organizacje lokalne i częściowo przez nie sfinansowane, między innymi przez Państwa Organizację. Od początku Programu stypendia na I rok studiów otrzymało 14.154 maturzystów ze wsi i małych miast, w tym 4.882 stypendystówuczestniczyło w Programie dzięki rekomendacji pozarządowych  organizacji lokalnych i przy ich wsparciu finansowym.


Bycie stypendystą pomostowym na I roku otwiera przed studentami wiele możliwości na starszych latach, co nie pociąga już za sobą Państwa udziału finansowego (stypendia naukowe, stypendia na odbycie części studiów na zagranicznej uczelni, stypendia doktoranckie i językowe, a także staże zagraniczne i praktyki krajowe).


SPDiM.pl/Turystyka
SPDiM.pl/Turystyka
SPDiM.pl/Turystyka
SPDiM.pl/Turystyka
SPDiM.pl/Turystyka
SPDiM.pl/Turystyka
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści