Ogłoszenie konkursu DL- Orzysz - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z SIEDZIBĄ W RUCIANEM- NIDZIE WRAZ Z BURMISTRZEM ORZYSZA

 
OGŁASZAJĄ  LOKALNY KONKURS GRANTOWY
 
W RAMACH PROGRAMU „WSPÓLNE PODWÓRKO 2018”

 
W II edycji Programu „Wspólne Podwórko 2018” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. O dotacje mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie gminy Orzysz i które realizować będą projekty zakładające współdziałanie mieszkańców o charakterze dobra wspólnego, przewidują przeprowadzenie działań obywatelskich na rzecz poprawy jakości środowiska zamieszkania, animowania budowy kapitału społecznego, poprzez wspólne projektowanie, i przyjmowanie odpowiedzialności za przestrzeń sąsiedzką, tworzenie i organizowanie nowych miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Orzysz.

 
Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 5.000 zł, minimalna kwota  1 000,00 zł. Wymagany jest wkład własny realizatora projektu w wysokości  co najmniej 10% wartości projektu.

 
Program adresowany jest do:
 
-organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 
-grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, itp.
 
-grupy nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

 
TERMIN NABORU WNIOSKÓW:  od  4 kwietnia 2018 r. do 10 maja 2018r.

 
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski będzie można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest na www.spdim.pl, poprzez www.system.dzialajlokalnie.pl. 
KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje będą trwały od 5 kwietnia do 9 maja 2018 r.

 
OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty muszą trwać minimum 3 miesiące a maksymalnie 6 miesięcy i będą mogły być realizowane pomiędzy od 10 maja do 31 grudnia 2018 r.

 
W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
 
- zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 
- wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 
- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 
- przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 
- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 
- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

 
Dotacje będą przyznawane zgodnie z regulaminem Programu Działaj Lokalnie X, do pobrania na stronie www.spdim.pl. Szczegółowych informacji udzielają:

 
Alina Kierod – Koordynator Programu, kierod@op.pl, tel. 510211940

 
Stanisław Kierod – Asystent Koordynatora Programu, spdimrn@gmail.com, tel. 500 227 829
 
 
Konkurs dofinansowano ze środków zadania publicznego Gminy Orzysz w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w 2018 r.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści