REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
LOKALNE PARTNERSTWA PAFW - „MAZURSKI INKUBATOR TRADYCJI
REGIONU”
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM
„LEGENDARNE POSTACIE Z MAZURSKICH LASÓW I JEZIOR”.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„LEGENDARNE POSTACIE Z MAZURSKICH LASÓW I JEZIOR”.
KONKURS PROWADZONY JEST W RAMACH PROJEKTU „PARTNERSTWA LOKALNE PAFW”
p.t. „Mazurski Inkubator Tradycji Regionu”§ 1. Organizatorzy Konkursu.
1. Organizatorami konkursu „Legendarne postacie z Mazurskich Lasów i Jezior”, zwanego dalej „Konkursem” jest: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Rucianem-Nidzie.
§ 2 Zasady Konkursu
1. Konkurs będzie trwał w okresie od dnia 25 lutego 2013 r. do dnia 27 marca 2013 r.
2. Celem Konkursu jest upowszechnianie wśród mieszkańców gmin Pisz, Ruciane-Nida, Mikołajki i Biała Piska ( w przedszkolach, szkołach, domach kultury, bibliotekach, organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych) znajomości legend mazurskich.
3. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gmin: Pisz, Ruciane-Nida, Mikołajki i Biała Piska.
4. Konkurs polega na przygotowaniu płaskiej pracy plastycznej (rysunek, malowanka, wycinanka, wyklejanka itp.) w formacie minimalnej A4, a tematem Konkursu są legendarne postaci z mazurskich lasów. Jeden Uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę.
5. Praca winna być efektem indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika Konkursu, nie dopuszcza się prac wykonywanych zbiorowo. Uczestnik gwarantuje, iż złożona praca nie była zgłaszana do udziału w innych Konkursach, ani też nie była nigdzie publikowana. Praca winna być samodzielnie wykonana przez Uczestnika.
6. Każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko i wiek autora, adres Uczestnika oraz nazwę legendarnej postaci.
7. Prace konkursowe należy wysłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, 12-221 Ruciane-Nida, ul. Polna 2, lub złożyć w biurze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Ruciane-Nida, ul. Kolejowa 2 B do dnia 27 marca 2013 r.
8. Prace nie spełniające powyższych wymogów, złożone po terminie, pogniecione lub z innych powodów niedopuszczalne nie będą brane pod uwagę.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych i nagrodzonych prac do celów Lokalnego Partnerstwa PAFW.
11. Organizatorzy nie przewidują zwrotu złożonych prac.


§ 3 Nagrody
1. Zostaną przyznane rzeczowe nagrody indywidualne w następujących kategoriach wiekowych: kategoria wiek przedszkolny, kategoria szkoła podstawowa, kategoria szkoła gimnazjalna, kategoria szkoła średnia, kategoria dorośli.
2. Wyróżnionych wyłoni jury konkursu kierując się oceną merytoryczną i plastyczną prac, w szczególności oryginalnością i sugestywnością przedstawienia konkursowego tematu oraz nieszablonowością techniki wykonania pracy.
3. Jury Konkursowe może przyznać dodatkowe nagrody indywidualne.
4. Nagrodzone osoby zostaną zaproszone na spotkanie podsumowujące konkurs.
5. Nagrodzone prace prezentowane będą podczas wystawy prac plastycznych „Mazurski Inkubator Tradycji Regionu” oraz planowanych imprezach plenerowych.
§ 4. Jury Konkursowe
1. W skład Jury Konkursowego mogą wchodzić członkowie SPDiM jako liderzy i przedstawiciele Partnerów „Mazurskiego Inkubatora Tradycji Regionu”.
2. Posiedzenie niejawne Jury Konkursowego wyłaniające Laureatów Konkursu odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2013 r.
2. Z posiedzenia Jury Konkursowego zostanie sporządzony protokół.
3. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne.
§ 5 Ogłoszenie wyników i wydanie nagród
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone, 4 kwietnia 2013 r., na www.spdim.pl, a nagrody zostaną wręczone podczas wystawy prac plastycznych „Mazurski Inkubator Tradycji Regionu”
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy jest dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatorów oraz na stronie www.spdim.pl. Na prośbę zainteresowanego wyrażoną na piśmie treść regulaminu może mu być przesłana drogą mailową bądź pocztą .
2. Dane osobowe przekazane Organizatorom będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu (i) przeprowadzenia Konkursu (i) doręczenia nagrody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo unieważnienia Konkursu w przypadku złożenia zbyt małej ilość prac. W takim przypadku osobom Uczestnikom ani osobom trzecim nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia.
7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2013 r.

Oświadczenie:
Organizator oświadcza, że w związku z Konkursem pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 j.t. ze zm.). oraz że dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści