Ogłoszenie o naborze ofert - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU MIKRODOTACJI FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie z Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA", Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszeniem "PRZYSTAŃ" ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach  Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.

Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA KTÓRE:
·         posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
·         zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
·         wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
·         mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
·         przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
·         będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
·         będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe
i mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ADRESACI ZADANIA PUBLICZNEGO:
·         Grupy nieformalne - stanowiące nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować  działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.
·         Grupy samopomocowe - stanowiące dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków,
·         Młode  organizacje pozarządowych, czyli  organizacje  wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy  od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, których roczny budżet nie przekracza  25 tys. zł za rok poprzedni i bieżący (na dzień złożenia wniosku)
 W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które łącznie:
·         mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego,
·         planują prowadzić działania na obszarze i na rzecz społeczności województwa warmińsko - mazurskiego.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE MIKRODOTACJI:
313 600 złotych
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:
26 stycznia 2016 - 15 lutego 2016

WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW
Okres realizacji projektów mieści się w przedziale od dnia złożenia wniosku w generatorze do 30 września 2016 r.przy czym projekt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy (ponoszenie wydatków przed rozstrzygnięciem konkursu na ryzyko Wnioskodawcy).

Kwota wnioskowanej dotacji: 1 500 złotych - 5 000 złotych
Wkład własny:  minimum 10%  (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków
http://warminskizakatek.com.pl/generator/edycja3/user/login1/logowanie.php
dostępny na stronach:
www.warmiamazurylokalnie.pl
oraz
www.funduszlokalny.nidzica.pl, www.stopa.org.pl, www.spdim.pl
www.przystan.ilawa.pl, www.kanal-elblaski-lgd.pl , www.funduszgoldap.pl
(ZAKŁADKA MIKRODOTACJE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE)

Rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne. Wnioski niespełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.

TRYB ORAZ KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW
Wyboru projektów dokonuje Komisja Grantowa, przyznając dofinansowanie tym projektom, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:
1. odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu,
2. zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty,
3. szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
4. zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach,
5. jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy,
6. planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu,
7. gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego,
8. mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

WSPARCIE INFORMACYJNO - DORADCZE NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE jest realizowane przez sieć Ośrodków i Punktów Animacyjno - Doradczych Warmia Mazury Lokalnie
- dla powiatów: olsztyńskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego i braniewskiego
    Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"
    ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel. 896160058 oraz 508 448 338
    www.warminskizakatek.com.pl, e-mail: dobremiasto@warmiamazurylokalnie.pl

- dla powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego i miasta Olsztyna
    Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie -  Nidzicki Fundusz Lokalny
    Kamionka 7, 13-100 Nidzica,  tel. 729280011, 600859988
    www.funduszlokalny.nidzica.pl, e-mail: nidzica@warmiamazurylokalnie.pl

- dla powiatów:  kętrzyńskiego, ełckiego, oleckiego
    Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA"
    ul. Małeckich 3/30, Skrytka pocztowa 114, 19-300 Ełk,,  tel. 796538105
    www.stopa.org.pl, e-mail: elk@warmiamazurylokalnie.pl

- dla powiatów:  mrągowskiego, piskiego, giżyckiego
    Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie -  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
    ul. Kolejowa 2b,  12-220 Ruciane Nida,  tel. 510211940
    www.spdim.pl, e-mail: rucianenida@warmiamazurylokalnie.pl

- dla powiatów:  nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego
    Ośrodek Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ"
   ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława, tel.: 510 093 779
    www.przystan.ilawa.pl, e-mail:  ilawa@warmiamazurylokalnie.pl

- dla powiatów:  elbląskiego i miasta Elbląga
   Punkt Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa
   Działania     ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg,  tel. 552394961
    www.kanal-elblaski-lgd.pl, e-mail: elblag@warmiamazurylokalnie.pl

- dla powiatów:  gołdapskiego, węgorzewskiego
    Punkt Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny
    ul. Wolności 11,  19-500 Gołdap,  tel. 508118968
    www.funduszgoldap.pl, e-mail: goldap@warmiamazurylokalnie.pl

Integralną część ogłoszenia o naborze stanowi Regulamin konkursu wraz z:
Zał 1. Karta oceny formalnej wniosków
Zał 2. Karta oceny merytorycznej wniosków
Zał 3. Wzór formularza - wersja do wglądu
Zał 4. Wzór umowy dotacji
Zał 5. Wzór karty monitoringu
Zał 6. Wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji
Regulamin FIO 2016

Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści