Ogłoszenie konkursu FIO - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści

Ogłoszenie o konkursie „FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE 2”

Zapraszamy do składania wniosków w ramach  konkursu „FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE 2”
Celem realizacji projektu pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE 2 jest aktywne i trwałe zaangażowanie mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne i działania samopomocowe poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego.

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA KTÓRE:
1. posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
2. zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
3. wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
4. mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
5. przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
6. będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
7. będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
8. mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ADRESACI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Grupy nieformalne - stanowiące nie mniej niż trzy osoby zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.
Grupy samopomocowe - stanowiące dobrowolny zespół osób zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków.
Młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, których roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie przekracza 25 tys. zł
W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają poniższe warunki łącznie:
1. mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego / mają miejsce zamieszkania na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego (dotyczy każdego członka grupy nieformalnej),
2. planują prowadzić działania na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego.

PULA ŚRODKÓW NA DOTACJE:
Łączna pula przeznaczona na mikrodotacje w 2017 roku wynosi:
82 000,00 złotych - dofinansowanie Młodych Organizacji Pozarządowych
192 250,00 złotych - dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy nieformalne i samopomocowe.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:

27 marca 2017 – 20 kwietnia 2017

WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Okres realizacji projektów mieści się w przedziale od dnia złożenia wniosku w generatorze do 30 listopada 2017 r. przy czym projekt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy (ponoszenie wydatków przed rozstrzygnięciem konkursu na ryzyko Wnioskodawcy).
Kwota wnioskowanej dotacji: 1 500 złotych - 5 000 złotych
Wkład własny: minimum 10% (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).
Wnioski należy składać poprzez generator wniosków.
Rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne.
Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.

TRYB ORAZ KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW:
Wyboru projektów dokonuje Komisja Grantowa, przyznając dofinansowanie tym projektom, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:
1. odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu.2.
2. zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty.
3. szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
4. zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach.
5. jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy.
6. planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu.
7. gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego.
8. mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

WSPARCIE INFORMACYJNO - DORADCZE NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE jest realizowane przez sieć Ośrodków Animacyjno - Doradczych Warmia Mazury Lokalnie:
dla powiatów: mrągowskiego, piskiego, giżyckiego: Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, ul. Kolejowa 2 B, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 510211940, 500227829, www.spdim.pl, email: warmiamazurylokalnie@o2.pl , kierod@op.pl , spdimrn@gmail.com. Koordynator lokalny: Alina Kierod

dla powiatów: lidzbarskiego, bartoszyckiego, braniewskiego i olsztyńskiego: (gmina: Dobre Miasto, Jeziorany, Świątki, Dywity, Jonkowo): Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek", ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel. 896160058, warminskizakatek.com.pl, e-mail: warmiamazurylokalnie@o2.pl , warminskizakatek@wp.pl. Koordynator lokalny: Magdalena Mokańska, Małgorzata Ofierska

dla powiatów: nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego: (gmina: Dąbrówno, Grunwald, Ostróda): Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ", ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23c, 14-200 Iława, tel. 896486238, www.przystan.ilawa.pl, e-mail: warmiamazurylokalnie@o2.pl , a_karpinski@interia.pl. Koordynator lokalny: Arkadiusz Karpiński
dla powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego: Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Nidzicki Fundusz Lokalny, Kamionka 7, 13-100 Nidzica, tel. 600859988, www.funduszlokalny.nidzica.pl, e-mail: warmiamazurylokalnie@o2.pl, niezapominajka@nidzica.pl. Koordynator lokalny: Barbara Margol, Małgorzata Młyńska

dla powiatów: ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego: Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA", ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, tel. 796538105, www.stopa.org.pl, e-mail: warmiamazurylokalnie@o2.pl , pawelwilk8@o2.pl , iwona@stopa.org.pl. Koordynator lokalny: Paweł Wilk

dla powiatów: kętrzyńskiego, olsztyńskiego (gmina: Kolno, Biskupiec, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Olsztynek) i miasto Olsztyn: Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo, tel. 502467674, 895270625, 503169 633, fax. 895270625, www.poludniowawarmia.pl, e-mail: warmiamazurylokalnie@o2.pl , lgd@poludniowawarmia.pl. Koordynator lokalny: Tomasz Piłat

dla powiatów: miasta Elbląga, powiatów: elbląskiego i ostródzkiego (gmina: Miłakowo, Morąg, Małdyty, Miłomłyn, Łukta), Punkt Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel./fax – 552394961, 556435845, www.kanal-elblaski-lgd.pl, e-mail: warmiamazurylokalnie@o2.pl , biuro@kanal-elblaski-lgd.pl. Koordynator lokalny: Stanisława Pańczuk, Paulina Jachlewska.

Pliki do pobrania:
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści