„Wolontariat w Obiektywie” konkurs - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl


Regulamin Warmińsko- Mazurskiego Konkursu Literackiego
 
„Wolontariat w Obiektywie”
 
 
I. Postanowienia ogólne
 
1. Organizatorem Warmińsko- Mazurskiego Konkursu Literackiego „Wolontariat piórem” (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem") jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży.
2. Konkurs trwa do 10.12.2019 r.
3. Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną.
 
 
II. Uczestnictwo w Konkursie
 
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich wolontariuszy z terenu Warmii i Mazur.
2. Każda kategoria konkursowa będzie oceniana oddzielnie.
3. Przedmiotem Konkursu powinny być fotografie przedstawiające działania podejmowane przez wolontariuszy.
4. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii. Technika wykonania prac jest dowolna.
5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i niepublikowanymi.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie zdjęć w formacie JPG lub PNG (o wymiarach min. 1600x1200 pikseli), w formie załączników do listu elektronicznego na adres: kierod@op.pl lub paulina54@interia.eu .
7.Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) niebędące integralną częścią fotografii, zostaną zdyskwalifikowane.
8. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na Konkurs ponosi uczestnik.
9.Prace należy nadsyłać do 10.12.2019 r.
 
 
III. Wyłanianie laureata Konkursu

1. Ocena prac i wyłonienie laureatów zostanie dokonane przez Kapitułę powołaną przez  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży.
2. Finał Konkursu i ogłoszenie wyników odbędą się w dniu 12.12.2019 r podczas XV Gali Duszy Mazur.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Nadsyłając prace na Konkurs autor zgadza się na jej późniejsze nieodpłatne wykorzystywanie w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań statutowych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży.
2. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Kapituły Konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).
6. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela:

 
 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
ul. Kolejowa 2B, 12-220 Ruciane- Nida
tel. (500 227 940) lub (510 211 940) kierod@op.pl
 
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści