Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
Zapraszamy gminy z terenu województwa warmińsko- mazurskiego do konkursu grantowego pt. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”.

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Rucianem- Nidzie wraz z Podlaską Federacją Organizacji Pozarządowych w Białystoku, zapraszają gminy z terenu województwa warmińsko- mazurskiego, pomorskiego i podlaskiego do składania wniosków od 13 stycznia do 31 stycznia 2020 r. do składania wniosków w konkursie grantowym pt. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa II, Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
Cel projektu:
 
Głównym celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji wśród osób powyżej 25 roku życia zamieszkujących obszar województwa: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego poprzez udzielenie grantów na przeprowadzenie szkoleń z nabycia kompetencji cyfrowych.
 
Kto może aplikować o środki w ramach projektu?
 
O środki w ramach grantu mogą aplikować gminy województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową.
 
Jaka może być wysokość grantu dla Gminy?
 
Grantobiorca (gmina) może wnioskować o grant w wysokości między 15 000 – 150 000 zł. Wartość grantu musi wynikać z zadeklarowanej liczby osób planowanych do przeszkolenia pomnożonej przez maksymalny koszt szkolenia jednej osoby, wynoszący 560 zł według wzoru:
 
Liczba osób planowanych do przeszkolenia * 560 zł brutto/osobę = Wysokość grantu
 
Wzór ten będzie również podstawą rozliczenia projektu, tj. w przypadku przeszkolenia przez grantobiorcę mniejszej liczby osób, oddaje on proporcjonalną do niej kwotę grantu.
 
Na co można przeznaczyć grant?
 
Grantobiorcy będą mogli podzielić otrzymane środki w następujący sposób (dokładne proporcje poszczególnych kategorii proponuje grantobiorca we wniosku):
 
1. wydatki na promocję – max. 20% kwoty grantu,
2. wydatki na sprzęt – max. 40% kwoty grantu,
3. wydatki na organizację szkoleń (catering, materiały, wynajem sali itp.) – max. 20% kwoty grantu,
4. wydatki na wynagrodzenia kadry instruktorskiej – max. 40% kwoty grantu,
5. wydatki na administrację/zarządzanie – max. 20% kwoty grantu.
 
Otrzymane środki posłużą do przygotowania i realizacji szkoleń dla mieszkańców z zakresu kompetencji cyfrowych. Każde szkolenie dla max. 12 osób odbędzie się w wymiarze 12 godzin zegarowych zajęć w obszarach zgodnych z potrzebami uczestników (co najmniej jeden moduł szkoleniowy). Częstotliwość prowadzenia zajęć będzie dostosowana do oczekiwań i możliwości uczestników oraz scenariuszy szkoleniowych. Szkolenia będą prowadzone przez instruktorów przeszkolonych przez Operatora.
 
Zakładana tematyka szkoleń:
 
1. Tworzę własną stronę internetową
2. Rolnik w sieci
3. Rodzic w Internecie
4. Mój biznes w sieci
5. Moje finanse i transakcje w sieci
6. Kultura w sieci
7. Działam w mediach społecznościowych
 
Kiedy i jak można złożyć wniosek o grant?
 
Nabór wniosków potrwa od 13 stycznia do 31 stycznia 2020 r. do godz. 16.00
 
Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek o przyznanie grantu.
 
Z otrzymanego grantu gmina może sfinansować organizację całego szkolenia (catering, materiały wynajem sali), promocję oraz wynajem kadry, która poprowadzi szkolenie. Należy podkreślić, iż każda z gmin może przeznaczyć aż 40% grantu na zakup sprzętu komputerowego, który posłuży uczestnikom szkolenia. Po zakończeniu projektu grantobiorca zobowiązany jest do przeznaczenia komputerów na rzecz szkół danej gminy. Do udziału w projekcie nie jest wymagany wkład własny gminy.
 
Gminy z woj. warmińsko- mazurskiego w razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu w Rucianem- Nidzie: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, ul. Kolejowa 2B, 12-220 Ruciane- Nida, Alina Kierod telefon: 510 211 940 lub Stanisław Kierod: 500227829.
 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III, Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieci i Młodzieży. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści