Metryczki Projektów Działaj Lokalnie 2019r - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
Metryczki Projektów Działaj Lokalnie 2019r
 
 
Z wielka przyjemnością prezentujemy projekty realizowane na terenie powiatu piskiego, w ramach Programu „Działaj Lokalnie 2019”, projekty realizowane zarówno przez mieszkańców jak i instytucje lokalne, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Są to działania, które inicjują współpracę na rzecz dobra wspólnego, służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia społeczności. W rezultacie działania są podejmowane wspólnym wysiłkiem i przyczyniają się do budowania lokalnego kapitału społecznego. W projekty włączają się wolontariusze, samorządy lokalne, przedsiębiorcy i media. Opisane niżej działania, udowadniają, iż Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem wyjątkowym. Daje możliwość rozwoju lokalnych społeczności, odkrywa nowe płaszczyzny podejmowanych działań, aktywizuje, uczy przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów społecznych, a także ich promowania. Jako Ośrodek Działaj Lokalnie liczymy na to, że zdobyte doświadczenia podczas realizacji projektów pomogą realizatorom, w następnych latach, sięgać po większe i trudniejsze dotacje.
 

 
TYTUŁ PROJEKTU - RAZEM ZADBAJMY O LEPSZE JUTRO.
 
Okres realizacji projektu - 01.06.2019-30.09.2019
 
Realizator Orzyskie Stowarzyszenie Szansa na…
 
Grupa nieformalna: Sąsiadki z każdej klatki  
 
Kwota dofinansowania - 5 000zł
 
Wkład własny finansowy – 250 zł

Wkład własny niefinansowy - 3 000 zł

Opis dotychczasowych działań:
 
Dnia 29.06.2019 odbyło się krótkie spotkanie organizacyjne, na którym został omówiony plan i zakres prac projektu. Od drugiej połowy czerwca i pierwszej połowy lipca trwały pracę porządkowe na terenie ul. Wojska Polskiedo 17 w Orzyszu, tj.rozbiorka szop, usunięcie desek, sprzątniecie i wyrównanie terenu. W II połowie lipca rozpoczęte zostało tworzenie "naszego" miejsca. Położono 20 m2 kostki brukowej wraz z krawężnikami, postawiono konstrukcje altanki, która została zadaszona, zaś  obok postawiony został grill.  A 30 lipca odbył się, w ramach integracji: piknik kulinarny z degustacją własnych przetworów, sałatek i super upieczonych kiełbasek. Były też trzy spotkania: gry i zabawy z dziećmi i osobami starszymi. A 12.08.2019 odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, na którym pojawili się ważni  dla nas goście : Burmistrz Orzysza, Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz pani Prezes Stowarzyszenia "Szansa na...". W projekcie brało udział ponad 30 wolontariuszy.

SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl


TYTUŁ PROJEKTU – OGRODY PRZYSZŁOŚCIĄ RODZINY
 
Okres realizacji  projektu 01.07.2019 - 31.10.2019
 
Realizator – Rodzinny Ogród Działkowy „TULIPAN” w Orzyszu
 
Kwota dofinansowania 5.000 zł
 
Wkład finansowy własny – 1.905 zł
 
Wkład niefinansowy własny 1.400 zł
 
Opis dotychczasowych działań:
 
Projekt polegał na przygotowaniu terenu pod parking oraz mini placu zabaw. W dniu 12.07.2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie projektu, w którym uczestniczyło 41 osób. Wykonano pracę koparką pod wiatą i na parkingu. Zakupiono i ułożono kostkę brukową o powierzchni 36 m2. Projekt odpowiadał na potrzeby społeczności lokalnej i przyczynił się do modernizacji i podniesienia standardów infrastruktury terenu ogródków działkowych. W projekcie uczestniczyło 15 wolontariuszy.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl


TYTUŁ PROJEKTU -  RAZEM MOŻEMY WIELE
 
Okres realizacji projektu - 2019.06.10 - 2019.11.29
 
Realizator Ochotnicza Straż Pożarna w Odojach
 
Grupa nieformalna: Mieszkańcy Odoj
 
Kwota dofinansowania - 5000,00 zł
 
Wkład finansowy własny - 500,00 zł
 
Wkład niefinansowy własny - 3580,00 zł
 
Opis dotychczasowych działań:

 Projekt ma na celu zintegrowanie społeczności lokalnej we wsi Odoje i polega na przygotowaniu miejsca wspólnych spotkań, poprzez zbudowanie wiatki przy świetlicy wiejskiej. W prace byli zaangażowani zarówno strażacy z OSP Odoje , jak i inni mieszkańcy okolicznych domów. Budowa wiaty przebiegała w miłej, pomocnej atmosferze.  Postawiony został szkielet wiatki, niebawem zostanie położony dach. Zmontowane i pomalowane zostały też stoły i ławki.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU - WSZYSTKIE PSIAKI NASZE SĄ- JAK BYĆ ODPOWIEDZIALNYM WŁAŚCICIELEM?
 
Okres realizacji projektu -2019-07-15 - 2019-10-15
 
 Realizator - Ochotniczą Straż Pożarna w Cierzpiętach działająca            
 
 Grupa nieformalna: „Sołectwo Grądy”
 
 Kwota dofinansowania - 5000,00 zł
 
 Wkład finansowy własny - 700,00 zł
 
 Wkład niefinansowy własny - 2820,00 zł
 
Opis dotychczasowych działań:

 Projekt został zrealizowany na terenie wsi Grądy i miał na celu opiekę nad zwierzętami oraz prowadzenie treningów psów. Uczestnicy projektu, przy ścieżce pieszo- rowerowej na Gradach w stronę Wierzbin oraz przy ulicy Kanałowej, zamontowali kosze na odchody. W ramach akcji edukacyjnej dotyczącej pomocy zwierzętom, na terenie miasta Orzysza, w różnych miejscach użyteczności publicznej zamieszczono plakaty oraz rozpowszechnione zostały ulotki „ Właścicielu, sprzątaj po swoim psie”. Została również przeprowadzona krótka pogadanka z właścicielami zwierząt na temat opieki nad zwierzętami.  Dla mieszkańców wsi planowany jest piknik, na który zostaną zaproszeni wraz ze swoimi pupilami.
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU – LETNIA SALA SPOTKAŃ
 
Okres realizacji projektu - 16.06.2019-14.12.2019
 
Realizator - Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej
 
Grupa nieformalna: Zieloni
 
Kwota dofinansowania 5000,00 zł
 
Wkład finansowy własny 480 zł
 
Wkład niefinansowy własny 4460 zł
 
Opis dotychczasowych działań:

 Celem projektu jest zwiększenie integracji mieszkańców Orzysza na Osiedlu Zielona Dolina poprzez podejmowanie wspólnych działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców osiedla oraz zwiększenie estetyki osiedla. Podczas pierwszego spotkania zostało przygotowane zadaszenia „Letniej Sali Spotkań" - ze stałym oświetleniem oraz zamontowano maszt flagowy, w celu wyeksponowania i propagowania barw gminnych - flagi Orzysza. Mieszkańcy Zielonej Doliny przygotowali też Święto Sąsiada i tym samym rozpoczęli cykl spotkań sąsiedzkich.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU - PODWÓRKOWE INSPIRACJE
 
Okres realizacji - 16.06.2019-14.12.2019
 
Realizator Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej,
 
Grupa nieformalna: Razem dla Orzysza
 
Kwota dofinansowania 5000,00 zł
 
Wkład finansowy własny 350 zł
 
Wkład niefinansowy własny – 3400 zł
 
Opis dotychczasowych działań:

 Cele projektu skupiały się na wspieraniu i rozwijaniu aktywności mieszkańców w gminie Orzysz, poprzez prezentowanie dobrych przykładów wspólnych działań i pokazywanie różnych metod prowadzenia projektów służących aktywizacji i integracji mieszkańców.  Na początku projektu uczestnicy przygotowali ekspozycję mobilnej wystawy historyczno-przyrodniczej pt. "Historia i przyroda Mazur Orzyskich".  W ramach tego działania w dwóch namiotach zainstalowane zostaną 24 plansze przedstawiające historię i obiekty przyrodnicze. Następnie przeprowadzona została pogadanka o fladze państwowej i fladze oraz barwach Gminy Orzysz oraz pogadanka pt. „Co nam da dbałość o porządek i estetykę podwórka?". Społeczność podwórkowa, od organizatorów projektu, otrzymała do zainstalowania na terenie podwórka, tabliczki z napisami typu: dbaj o porządek, sprzątnij po swoim psie itp. Dzięki projektowi nastąpiła aktywizacja społeczności lokalnej.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU: SĄSIEDZKA WSPÓŁPRACA ZAWSZE SIĘ OPŁACA
 
Okres realizacji projektu - 2019-06-01 do 2019-08-31
 
Realizator: „Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze”
 
Grupa nieformalna: „NASZA PAKA”
 
Kwota dofinansowania - 5 000,00 zł
 
Wkład finansowy własny -250,00 zł
 
Wkład niefinansowy własny - 1 250,00 zł
 
Opis dotychczasowych działań:
 
Głównym celem projektu była integracja sąsiedzka, wyrabianie wśród mieszkańców gminy nawyków dbałości o estetykę miejsca zamieszkania i odpowiedzialności za zagospodarowaną przestrzeń. Na początku, uczestnicy projektu spotkali się z architektem krajobrazu, który wspólnie z mieszkańcami, zaprojektował miejsce zieleni. Podczas pierwszych prac, zostało przygotowane podłoże pod zieleń, zakupiono oraz posadzono kwiaty i krzewy.  W nowej, kwiecistej scenerii nastąpiło uroczyste otwarcie projektu połączone z wieczorkiem tematycznym pt. " Najlepsi wojacy to Orzyszacy". Na znak pamięci żołnierzy, którzy odeszli, posadzonym krzewom, mieszkańcy nadali imiona. Dzięki projektowi, grupa około 30 mieszkańców zdobyła doświadczenie w realizacji projektów.  Zagospodarowane podwórko jest widoczne z głównej ulicy Orzysza i będzie ono przykładem dla pozostałej społeczności.
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU: GÓRA WIEŚ FIT
 
Okres realizacji projektu - 2019-07-01-2019-11-01
 
Realizator Ochotnicza Straż Pożarna w Górze
 
Grupa nieformalna: Dziewczyny z Gór
 
Kwota dofinansowania - 2500zł
 
Wkład finansowy własny - 300zł
 
Wkład niefinansowy własny - 2950zł
 
Opis dotychczasowych działań:
 
3 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie organizacyjne naszej grupy „Dziewczyny z gór”, na którym przygotowaliśmy projekt plakatów i szczegółowy plan przebiegu działań w ramach naszego projektu „Góra wieś FIT”. Następnie zorganizowałyśmy akcję informującą lokalną społeczność o naszym projekcie. Na początku sierpnia rozpoczęłyśmy budowę warzywników. Wspomagało nas wielu wolontariuszy oraz dzieci z naszej wsi. Zbudowaliśmy drewniane warzywniki, które zostały pomalowane. Następnie rozpoczęłyśmy proces siania i sadzenia. Od tego czasu opiekujemy się naszymi roślinkami tj. pielimy je i podlewamy. Zakupiliśmy też sprzęt do siatkówki. W dniu 1 września odbył się pierwszy mecz siatkówki.  W meczu brały udział dwie drużyny : drużyna z Gór i drużyna z Orzysza. Mecz został zwieńczony zwycięstwem zawodników z Gór. Po meczu odbyło się integracyjne ognisko przy dźwiękach gitary. Od początku września prowadzimy przygotowania do warsztatów żywieniowych „Żyj smacznie i zdrowo” dla dzieci.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU - KAŻDY PTAK PO SWOJEMU ŚPIEWA
 
Okres realizacji projektu - 2019-05-20 - 2019-10-30
 
Realizator Społeczne Ognisko Muzyczne w Piszu (C-dur)
 
Kwota dofinansowania - 2 500 zł
 
Wkład finansowy własny  - 625 zł
 
Wkład niefinansowy własny - 0 zł
 
Opis dotychczasowych działań:
 
Piski Chór Kameralny pod dyrekcją Lecha Ostrowskiego przygotował repertuar na doroczny koncert „Ognisko Muzyczne swojemu Miastu”. Odbyła się kilkanaście prób prowadzonych przez Lecha Ostrowskiego oraz przez Małgorzatę Ostrowską.  Na koncert zostali zaproszeni zawodowi muzycy z Elbląskiej Orkiestry Kameralnej,  występujący pod nazwą „Sonic Quintet”. Koncert odbył się 19 czerwca 2019 r. w kościele Św. Jana Chrzciciela w Piszu. Poprowadził go Jan Popis, który tak pięknie zapowiadał utwory Vivaldiego, Bacha, Mozarta, Wieniawskiego, Paderewskiego, Bacewicz oraz Piazzollego i Montiega.  Informacje o wydarzeniu wraz z informacją o współorganizatorach zamieszczone zostały na stronie www.som-pisz.eu
 
 Obecnie trwają przygotowania do Przeglądu Muzykujących Dzieci i Młodzieży. Opracowany jest regulamin i tekst ogłoszenia.
W wydarzeniu wzięło udział około 400 osób.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU – RAMIĘ W RAMIĘ
 
Okres realizacji projektu 2019.06.15 – 2019.11.15
 
Realizator Zespół Szkolno- Przedszkolny w Orzyszu
 
Grupa nieformalna „Orzyszacy”
 
Kwota dofinansowania 5000,00 zł
 
Wkład finansowy własny 250,00 zł
 
Wkład niefinansowy własny 4650,00 zł
 
Opis dotychczasowych działań:

 Projekt "Ramię w ramię" ma na celu integrację społeczności lokalnej z żołnierzami jednostki wojskowej, jak również bojowej grupy NATO przy wspólnym działaniu na rzecz dobra wspólnego, „wspólnego podwórka”. Dzięki realizacji projektu jego beneficjenci poznają tradycje i historię 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz grupy bojowej NATO. Już w czerwcu odbyło się pierwsze spotkanie grupy nieformalnej, w celu ustalenia przebiegu działań. Członkowie grupy nieformalnej spotykali się z żołnierzami, uczniami, mieszkańcami Orzysza i zapraszali do gromadzenia i pozyskiwania pamiątek dotyczących tradycji i historii 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i bojowej grupy NATO. Takie spotkanie odbyło się również w Domu Kultury w Orzyszu, w Klubie Seniora.  Dzięki tym działaniom pozyskano na rzecz 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej m.in. hełm podarowany przez ułanów Krechowieckich.  Mieszkańcy Orzysza, rodzice, uczniowie, przedszkolaki, wzięli udział w obchodach 25 rocznicy powstania 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.  Mogli obejrzeć sprzęt wojskowy, zwiedzali Izbę Tradycji. Odbyła się „lekcja historii i wojskowości”, w której wzięli udział nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu. Kolejne działania przed nami.
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU – Z MUZYKĄ W KULTURĘ
 
Okres realizacji projektu 24.06.2019 r. – 31.10.2019r.
 
Realizator Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury MAZURIA
 
Kwota dofinansowania – 6000,00 zł
 
Wkład finansowy własny – 1200,00zł
 
Wkład niefinansowy własny – 609,00 zł
 
Opis dotychczasowych działań:
 
Głównym celem projektu jest tworzenie muzyki ludowej przez Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury Mazuria oraz rozpropagowanie twórczości ludowe na terenie powiatu piskiego. Stowarzyszenie powoła zespół muzyki ludowej, który przygotuje koncerty muzyczne. Dużym atutem projektu jest pozyskanie starego akordeonu Weltmaister Roland Standard, 120 basów, który  został przekazany przez osobę prywatną na potrzeby Stowarzyszenia, na podstawie  umowy darowizny. Zakupione też zostały nowe skrzypce lutnicze 4/4. Instrumenty są wykorzystywane podczas prób i koncertów zespołów już działających na terenie województwa warmińsko- mazurskiego i powiatu piskiego: Folkbabeczki- Jedwabno  i oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Piska podczas Gminnych Dożynków w Łupkach.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU - BYŁO NA SPORTOWO BĘDZIE RODZINNIE I TRADYCYJNIE
 
Okres realizacji projektu - 2019-06-14 - 2019-11-30
 
Realizator - Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbinach
 
Kwota dofinansowania –  5 000, 00
 
Wkład finansowy własny  – 500,00  plus  darczyńca (przedsiębiorca – 200,00)
 
Wkład niefinansowy własny – 1 500,00
 
Opis dotychczasowych działań:

 Celem projektu jest zaproszenie mieszkańców Wierzbin do działań lokalnych poprzez utworzenie placu zabaw, jako miejsca integracji społecznej. W ramach realizacji działania, mieszkańcy okolicy, wspólnie przygotowali teren pod plac zabaw i integracji, zakupiono chustę animacyjną do gry, kręgle  do gry terenowej, grill gazowy wraz z wyposażeniem. Odbyły się 2 spotkania warsztatowe o charakterze edukacyjno-integracyjnym, co przyczyniło się do pełnej integracji mieszkańców Wierzbin.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU - TWORZYMY ZESPÓŁ LUDOWY W BIAŁEJ PISKIEJ.
 
Okres realizacji projektu – 15.07.2019  r  – 12.12.2019  r.
 
Realizator – Gminy Ośrodek Kultury w Białej Piskiej, grupa nieformalna: Gospodarze
 
Kwota dofinansowania  5 000,00  zł.
 
Wkład finansowy własny 350,00 zł.
 
Wkład niefinansowy własny  - 1 237,50  zł.
 
Opis dotychczasowych działań:
 
Celem projektu jest utworzenie zespołu śpiewaczego i zorganizowanie warsztatów wokalnych dla uzdolnionych mieszkańców gminy Biała Piska, poprzez prezentację zespołu w środowisku lokalnym, nie tylko podczas imprez okolicznościowych, ale również podczas spotkań z mieszkańcami.  W ramach działania została przeprowadzona rekrutacja do zespołu śpiewaczego, zakupiono chusty, korale i bransoletki, spódnice i bluzki. W lipcu i sierpniu odbyły się pierwsze próby zespołu, który wystąpił z obrzędem dożynkowym podczas ” Dożynek Gminnych w Drygałach” w dniu 25.08.2019 r.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU: PRACOWICI SĄSIEDZI.
 
Okres realizacji projektu - 2019-06-01 do 2019-08-31
 
Realizator - Orzyskie Stowarzyszenie „Szansa Na…, grupa nieformalna: Razem Zbudujemy Dobro
 
Kwota dofinansowania - 5 000,00 zł
 
Wkład finansowy własny - 250,00 zł
 
Wkład niefinansowy własny - 1 254,00 zł
 
Opis dotychczasowych działań:
 
Działania polegały na utworzeniu miejsca integracji międzysąsiedzkiej, wspólnej pracy przy montażu grilla zewnętrznego, huśtawki, ławek, zagospodarowaniu terenu zielonego poprzez nasadzenia krzewów i kwiatów w obrębie jednego z orzyskich osiedli. Odbyła się też biesiada kulinarna połączona z degustacją potraw z grilla, mieszkańcy wymienili się przepisami. Odbył się również wieczorek tematyczny „Orzysz wędkarskie serce Mazur”. Przez cały czas trwania projektu grupa nieformalna promowała projekt poprzez informacje zamieszczane na portalach społecznościowych, ogłoszeniach na klatkach schodowych itp. Grupa realizująca projekt poznała się lepiej, zdobyła nowe doświadczenie.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU - WSPÓLNE PODWÓRKO - ŁADNE I ESTETYCZNE
 
Okres realizacji projektu - 2019.06.10 - 2019.11.22
 
Realizator Ochotnicza Straż Pożarna w Odojach, grupa nieformalna: Mieszkańcy Budynku Osiedle Robotnicze 45
 
Kwota dofinansowania    5000,00 zł
 
Wkład finansowy własny – 500,00 zł
 
Wkład niefinansowy własny - 3780,00
 
Opis dotychczasowych działań:

 Celem projektu jest integracja społeczności lokalnej poprzez wspólna pracę nad upiększeniem miejsca zamieszkania.  Prace projektowe polegały na zebraniu i wyrównaniu dotychczasowego podłoża podwórka na Osiedlu Robotniczym 45, ułożeniu krawężników i wydzieleniu pasów zieleni oraz nawożeniu, utwardzeniu nowego podłoża z pospółki i żwiru. Na pasach zieleni została zasiana trawa oraz posadzone krzewy i kwiaty. W drugim etapie prace polegały na dokończeniu wybudowanej w roku ubiegłym altany, zrobienie balustrady i osłon od słońca i wiatru, oraz wyposażenie altany w stoły i ławki. Prace te zostały już wykonane, niebawem spotkanie integracyjno - podsumowujące.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU – NIE SAMYM CHLEBEM CZŁOWIEK ŻYJE.
 
Okres realizacji projektu – 01.07.2019- 30.09.2019
 
Realizator – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowych przy Szkole Podstawowej w Białej Piskiej, grupa nieformalna Teraz My.
 
Kwota dofinansowania – 3 350 zł
 
Wkład finansowy własny – 400 zł
 
Wkład niefinansowy własny – 600 zł
 
Opis dotychczasowych działań:

 Głównym celem projektu jest integracja społeczna oraz promowanie zdrowego trybu życia. Dnia 26 lipca 2019 r. pierwszy raz odbyły się warsztaty kulinarne – przygotowana została kwaśnica mazurska. Każdy uczestnik mógł się przyczynić do przygotowania regionalnej zupy, a następnie jej posmakować. Dzięki temu udało się nam zintegrować mieszkańców do wspólnych działań. Dnia 25 sierpnia 2019r. podczas Dożynek Gminnych mogliśmy ponownie przeprowadzić popisowe warsztaty kulinarne, tym razem był serwowany bigos, który jest również regionalnym daniem.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl

TYTUŁ PROJEKTU – PIĘKNIE WOKÓŁ NAS
 
Okres realizacji – 2019 -06-17 do 2019-09-30
 
Realizator – Orzyskie Stowarzyszenie „Szansa Na”
 
grupa nieformalna Trójka z Podwórka
 
Kwota dofinansowania – 5.000,00 zł
 
Wkład finansowy własny – 300,00 zł
 
Wkład niefinansowy własny - 6050, 00 zł
 
Opis dotychczasowych działań :

Głównym celem projektu jest integracja społeczności lokalnej – mieszkańców Osiedla Robotniczego. Wspólne działania polegały na stworzeniu przestrzeni zieleni przed blokiem nr. 3, dobrem wspólnym jest nadanie nie zagospodarowanemu terenowi gminnemu walorów estetycznych i użytkowych poprzez wspólne działania mieszkańców poprzez uprzątnięcie terenu, wycięcie starych krzewów, przekopanie i wyrównanie terenu, nasadzenie zieleni oraz postawienie ławek, koszy na śmieci i tablic. Zagospodarowany teren będzie stanowił dobro wspólne dla całej społeczności lokalnej. Odbył się również piknik integracyjny dla społeczności lokalnej.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści