Wiesci z projektów - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
STOWARYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY OŚRODEK „DZIAŁAJ LOKALNIE”.
JAK AKTYWNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wieści z projektów.

„Nauka łucznictwa tradycyjnego, formą aktywizacji i sposobem realizacji marzeń"


Realizator: Uczniowski Klub Sportowy ,,Technik Ruciane- Nida".
       

Celem projektu było stworzenie toru łuczniczego, na którym prowadzone są aktualnie regularne treningi nauki łucznictwa tradycyjnego. Dla dobra wspólnego została nawiązana współpraca ze środowiskami łuczniczymi z województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczestnicy projektu poszerzali wiedzę z zakresu kultury i historii łucznictwa w Polsce i na świecie, utworzyli sekcję łuczniczą, która uczestniczyła w bitwie na  Polach Grunwaldzkich, brała też udział w zawodach ogólnopolskich o Puchar Polski w 3D w Dobrym Mieście.
SPDiM.pl
Poprzez zabawę i wspólne spotkania mieszkańcy mogli lepiej poznać się. Zainteresowana młodzież, poprzez udział w zawodach łuczniczych nauczyła się odpowiedzialności i samodzielności oraz podejmowania decyzji.
SPDiM.pl
„Młodzi mechanicy ".


Realizator: Grupa nieformalna Motto Klub „Zielony Junak".


Grupę pasjonatów starych motorów, połączona wspólną pasja i zamiłowaniem do motoryzacji, utworzyła Klub Motocyklowy Zielony Junak. W ramach projektu uczestniczyła w wykładach i spotkaniach promujących bezpieczną jazdę motocyklem. Wyremontowała stary, nieużyteczny garaż, i utworzyła warsztat, w którym spędzała wolny czas na renowacji oraz przywracaniu świetności starym jednośladom. Własną pasją zarażała i zachęcała kolegów do wspólnego majsterkowania i zaszczepiała  innym zamiłowanie do motocykla. Podczas spotkania otwartego, liderzy grupy urządzili pokaz złożenia motocykla. Dużym zainteresowaniem cieszył się też Dzień Otwartego Motto Klubu, podczas którego odbył się pokaz starych motocykli.Głównym celem projektu było przekazywanie zamiłowania i propagowanie wśród młodych ludzi motoryzacji od strony „rozważnego motocyklisty”, rozwijanie pasji do motocykli oraz popularyzacja Motto - Klubu na terenie gminy. Uczestnicy projektu pokazywali mieszkańcom gminy Ruciane-Nida i okolic, że motocykle są bezpieczne, że warto odrestaurować stare motocykle i łączyć przyjemne z pożytecznym, czyli wspólnie naprawić pojazd i wspólnie spędzać czas na zlotach motocyklistów. Poprzez zorganizowanie pokazów starych motocykli i Dnia Otwartego Klubu „Zielony Junak” nawiązały się nowe więzi społeczne, nastąpiło wzmocnienie społeczności lokalnej.

„Od seniora do aktora"


Realizator: Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Oddział w Mrągowie Zarząd Gminny w Pieckach „Iskierka Nadziei".
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Celem projektu była aktywizacja osób starszych poprzez kultywowanie tradycji i kultury mazursko-kurpiowskiej, przekazywanie młodemu pokoleniu zanikającej gwary, zwyczajów, obrzędów oraz folkloru Mazur i Kurpi. Dobrem wspólnym w tym projekcie była międzypokoleniowość - współpraca i integracja seniorów z młodzieżą. Działania projektowe skierowane były na aktywizację mieszkańców gminy Piecki, starszych i młodszych, oraz promowanie kultury i zwyczajów regionu Warmii i Mazur. Seniorzy 60+ aktywnie spędzający jesień życia, założyli zespół teatralny, do którego zaprosili młodzież. Uruchomili warsztaty muzyczne, literackie, scenograficzne, kostiumowe, teatralne. Bardzo szybko, podczas spotkań warsztatowych nawiązały się więzi międzypokoleniowe, nastąpiło ożywienie życia codziennego. 30-osobowa grupa uczestników projektu dociera do ludzi w różnym wieku, zdobywając ich serca.  
SPDiM.pl
SPDiM.pl
„Jak tam być Galindem"

Realizator: Stowarzyszenie „roZruSZnik" przy ZSZ w Piszu.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Głównym celem projektu była integracja społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie cyklu szkoleń i warsztatów o tematyce historyczno-kulturoznawczej na temat pradziejów Mazur.   Dobrem wspólnym była promocja alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez  uczestnictwo w spotkaniach angażujących mieszkańców w tematykę historyczną.
SPDiM.pl
SPDiM.pl

Działania projektowe oparte zostały o spotkania w formie zajęć teoretyczno-praktycznych o Galinach i były skierowane do grupy młodych pasjonatów historii regionu, Warsztaty odbywały się w szkołach piskich i  połączone były z wizytą studyjną w wiosce Galindów w Iznocie. Tam, odbyły się warsztaty malowania ciała wojownika, warsztaty wykonywania biżuterii  oraz ubiorów naszych przodków. Odbyły się też warsztaty muzyczne połączone z grą na bębnach, spotkania z pieśnią i legendami o Galindach. Dużą atrakcją projektu były zajęcia animacyjne - polowanie i łucznictwo oraz gotowanie po galindowsku. Zajęcia miały na celu  przybliżyć realia życia naszych najstarszych mieszkańców. Następnie, przeszkolona grupa młodych ludzi, „zarażona” kulturą Galindów, szerzyła zdobytą wiedzę i prowadziła animacje odwiedzając szkoły i przedszkola.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
„Młodzi z charakterem”


Realizator: Grupa wsparcia- Coraggio
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Projekt odpowiadał na paląca potrzebę edukacji młodzieży i dorosłych w zakresie uzależnień (narkotyki, alkohol i komputer/Internet) i polegał na powołaniu Grupy Wsparcia - Grupy Streetworkerów. Myślą przewodnią projektu było tworzenie postaw sprzyjających partnerstwu, solidarności, odpowiedzialności i samopomocy  w społeczności lokalnej oraz radzeniu sobie z problemami.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Grupa liderów została profesjonalnie przeszkolona do pracy z młodymi ludźmi eksperymentującymi lub uzależnionymi od środków psychoaktywnych. Na zakończenie projektu odbył się koncert połączony z warsztatami profilaktyki uzależnień - Rap Pedagogii w wykonaniu Dobromira Makowskiego z Fundacji „Krok po kroku”.
„Rośniemy razem z roślinami"


Realizator: Podstawówka Orzysz z inicjatywą.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Projekt były odpowiedzią na potrzebę edukacji ekologicznej społeczeństwa szkolnego i lokalnego z gminy Orzysz, w zakresie kształtowania postaw proekologicznych, prowadzenia aktywnej edukacji ekologicznej w terenie, podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Dobrem wspólnym było utworzenie ogrodu/sadu, który stał się miejscem do prowadzenia zajęć przyrodniczych w naturalnym środowisku oraz umożliwił aktywizację i integrację społeczności szkolnej i lokalnej do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju własnej miejscowości.


Projekt dotyczył utworzenia ogrodu/sadu jako miejsca do edukacji ekologicznej. Po wstępnych warsztatach ekologicznych, uczestnicy projektu zaprojektowali  ogród i wyznaczyli miejsca, którym przyporządkowali nazwy: Młody ogrodnik, Kwiatowa rabata, Szkolny zagajnik i Szkolny sad. W Młodym ogrodniku znalazły się rośliny i krzewy owocowe tj. agrest, porzeczka, poziomka, truskawka, malina. Na Kwiatowej rabacie posadzono zawilce wielkokwiatowe, konwalię majową, scyllę, pierwiosnki, sasanki. W Szkolnym zagajniku posadzono paprocie, mchy oraz rośliny iglaste i liściaste. W Szkolnym sadzie zaś posadzono drzewa owocowe: jabłoń, gruszę, śliwę, czereśnię, wiśnię. Zostało też utworzone miejsce do zajęć ze stołami i ławami, czyli Zielona polanka. Przy pracach ogrodowych pracowali wszyscy uczniowie szkoły, przedszkolaki, rodzice dzieci oraz społeczność lokalna. W trakcie prac miały miejsce pogadanki, spotkania z leśnikami. Odbył się też konkurs na najładniejszą rabatę.

Utworzony, z udziałem społeczności szkolnej i lokalnej, ogród/sad stał się miejscem spotkań mieszkańców,  miejscem edukacji przyrodniczo-ekologicznej. Ogród umożliwił prowadzenie zajęć przyrodniczych nie w salach lekcyjnych, lecz w naturalnym środowisku. Umożliwił systematyczną obserwację wzrostu roślin i wzbogacił możliwości edukacyjne miejscowości. Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w ogrodzie/sadzie zwiększyła liczbę terenów zieleni w mieście, a co ważniejsze, zintegrowała i nauczyła mieszkańców odpowiedzialności za coś, co stało się ich wspólnym dziełem. Utworzony ogród jest też wzorem do naśladowania dla mieszkańców innych gminy, przykładem do tworzenia kolejnych terenów zieleni, do urządzania swoich przydomowych terenów i dbania o nie.


„Działajmy razem"

Realizator: Stowarzyszenie „Marudy".

Celem projektu  „Działajmy razem" było organizowanie czasu wolnego oraz pobudzanie aspiracji poznawanych dzieci i młodzieży poprzez obrazowe i doświadczalne wyjaśnianie zjawisk zachodzących w rzeczywistości, korzystanie przez dzieci i młodzież z różnych źródeł informacji oraz technologii informacyjnej, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności współpracy z rówieśnikami, wymiana doświadczeń i korzystanie z „mądrości ludowych" starszego pokolenia.
Projekt rozwijał poczucie współodpowiedzialności za powierzone zadania, poczucie przynależności kulturalnej do społeczności lokalnej oraz odpowiedzialność za młode pokolenie – jego rozwój i start w dorosłość z wykorzystaniem możliwości lokalnego potencjału ludzkiego i materialnego. Ważnym aspektem dobra wspólnego była aktywizacja dzieci i młodzieży, tchnięcie nowego ducha działania w lokalne środowisko wiejskie, współpraca świetlic wiejskich ze Stowarzyszeniem Marudy na rzecz uczącej się młodzieży.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Projekt zaprowadził dzieci i młodzież w ciekawy świat wiedzy opartej na obserwacji, doświadczeniu, na tym co można dotknąć, zmierzyć, a przez to wyrównać szanse edukacyjne i sprawić „by chciało się chcieć”. Dzieci i młodzież uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez grupę wolontariuszy, a pierwszym rodzajem zajęć było wykonywanie prac w postaci pomocy naukowych. Spotkania odbywały się w Zespole Szkół im. Michała Kajki w Dąbrówce. Drugim rodzajem zajęć były spotkania w świetlicach wiejskich w Drozdowie, Cierzpiętach oraz w Dąbrówce. Działania miały na celu doskonalenie umiejętności informatycznych oraz wyłonienie grupy ekspertów, która przygotowała prezentację multimedialną na  podsumowanie działań projektowych. Zajęcia te były pierwszym krokiem do integracji środowiska szkolnego z lokalnym, a współprowadzącymi zajęcia były panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Kolejnym krokiem było tzw. „Zdrowe śniadanie”, czyli posiłki ze zdrową żywnością. W trakcie przygotowywania posiłków była okazja do wymiany doświadczeń między młodym pokoleniem i tym troszkę starszym. Działanie to przyczyniło się do propagowania zdrowego stylu życia oraz wdrażania nawyków jedzenia przemyślanych i zdrowych posiłków.
SPDiM.pl
Projekt rozwijał poczucie współodpowiedzialności za powierzone zadania do wykonania, poczucie przynależności kulturalnej do społeczności lokalnej oraz odpowiedzialność za młode pokolenie – jego rozwój i start w dorosłość, a także możliwość spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem możliwości lokalnego potencjału ludzkiego i materialnego. Przede wszystkim uczestnicy projektu nauczyli się współodpowiedzialności i umiejętności współpracy z rówieśnikami i dorosłymi. Młodzież szkolna potrafi lepiej zagospodarować swój czas wolny oraz zmieniła swoje nastawienie do rzeczywistości i uwierzyli we własne możliwości rozwoju i edukacji. Jednym z efektów są również pomoce naukowe wykonane przez uczestników. Młodzież oraz starsi mogli podzielić się wiedzą i doświadczeniami. Cała społeczność lokalna została wdrożona do zdrowego odżywiania się.
   
„Razem Weselej".


Realizator: Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawny  „Berezda"
SPDiM.pl
Głównym celem projektu był wzrost aktywności osób starszych i niepełnosprawnych,    integracja międzypokoleniowa oraz udział lokalnej społeczności w życiu kulturalnym naszego miasta. Dobrem wspólnym projektu było propagowanie zachowań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i starszych poprzez nawiązanie współpracy na linii seniorzy  - osoby niepełnosprawne.
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Pierwsza prezentacja dorobku wypracowanego w ramach projektu odbyła się w Domu Kultury w Rucianem-Nidzie. Zabawne i barwne przedstawienie „Kopciuszek” zachwyciło zgromadzoną widownię (około 100 osób) i pobudziło do żywiołowej reakcji. Zachwyt wzbudził także wernisaż prac plastycznych przedmioty zdobione techniką decoupage.
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści