opowiedz 2012, ogłoszony - SPDiM

SPDiM.pl
SPDiM.pl
tel: 510 211 940
tel: 500 227 829

facebook
SPDiM.pl
SPDiM.pl
e-mail: kierod@op.pl
e-mail: spdimrn@gmail.com
SPDiM.pl
Przejdź do treści
Zapraszamy wszystkich tegorocznych Grantobiorców realizujących projekty w ramach Programu "Działaj Lokalnie VII" do wzięcia udziału w Konkursie "OPOWIEDZ...". Regulamin Konkursu, jego cel i zasady przedstawiamy poniżej. Załączamy również do pobrania wniosek zgłoszeniowy do Konkursu, który należy do nas przesłać do 29 października br.
W związku z ogłoszonym Konkursem pragniemy przybliżyć Państwu zagadnienia z zakresu tworzenia fotoreportażu multimedialnego i krótkiego filmu poprzez zorganizowanie cyklu szkoleń i warsztatów pt.: "Opowiadanie historii obrazem", które poprowadzi p. Mariusz Dąbrowski - fotografik. Pierwsze szkolenie już 2 października 2012 r. o godzinie 17:00 w świetlicy Internatu Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do udziału. Wiedzę teoretyczną i praktyczną zdobytą podczas tych spotkań wykorzystają Państwo z pewnością nie raz.


Regulamin
Konkurs „OPOWIEDZ…" adresowany jest do Grantobiorców Programu ‘Działaj Lokalnie VII” w 2012 r., realizujących projekty na terenie  gmin : Ruciane-Nida, Pisz, Orzysz, Biała-Piska, Mikołajki, Piecki.
Cel Konkursu
Konkurs ma na celu promocję inicjatyw realizowanych przez Grantobiorców Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych i budowania dobra wspólnego poprzez  tworzenie ciekawych, innowacyjnych form prezentacji projektów realizowanych w ramach Programu Działaj Lokalnie VII.
Zasady Konkursu
•  Konkurs składa się z II etapów.
•    W I etapie wnioskodawca może zgłaszać prace w 3 kategoriach:

Kategoria 1: CZŁOWIEK
W tej kategorii oczekujemy na prace, które opowiedzą o konkretnych osobach zaangażowanych w realizację lub inspiratorów projektu i przez ich pryzmat zilustrują zmianę, jaka dokonała się w całej społeczności, w której realizowane były działania. Mogą to być lokalni liderzy, ale też zwykli uczestnicy projektu, dorośli i dzieci – każdy, kto może być bohaterem historii związanej z projektem.
Kategoria 2: MIEJSCE
Kategoria ta pozwala na pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły w miejscowościach – wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty. Ważne jest, aby pokazać stan sprzed zmiany, a następnie pokazać wspólną pracę i oczywiście - efekt. Przy przygotowaniu pracy w tej kategorii należy pamiętać o konkretnych przykładach. Zależy nam, aby prace w tej kategorii pokazywały miejsce, które łączy ludzi.
Kategoria 3: MOTYW
Kategoria „Motyw” daje możliwość podzielenia się sukcesem skoncentrowanym wokół pewnego konkretnego produktu czy efektu projektu, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegląd, konkurs, happening, warsztat etc.), które przyciągnęło zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tej kategorii mieszczą się również regionalne wytwory związane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowiące motyw przewodni zrealizowanego projektu. Ważne, aby ogniskowały zainteresowanie mieszkańców i pozwalały na ich rozwój, odpowiadając jednocześnie na konkretne potrzeby. Zależy nam, aby prace w tej kategorii pokazały taki motyw, który połączył ludzi.
Forma prac
Prace do konkursu mogą mieć jedną z dwóch form:
Reportaż multimedialny: nie dłuższy niż 2,5 minuty; należy przesłać link do odpowiedniej podstrony na stronie internetowej ODL lub link do nagrania na otwartym serwisie internetowym umożliwiającym prezentację filmów, wideoklipów lub własnych mini produkcji w Internecie.

Krótki film: nie dłuższy niż 2,5 minuty; należy przesłać link do odpowiedniej podstrony na stronie internetowej ODL lub link do nagrania na otwartym serwisie internetowym umożliwiającym prezentację filmów, wideoklipów lub własnych mini produkcji w Internecie.
Prace, które nie spełniają wymienionych parametrów mogą zostać odrzucone z przyczyn formalnych.
Do każdej pracy (niezależnie od formy) musi być dołączony krótki opis (do 1000 znaków ze spacjami), oddający najważniejsze założenia projektu. Opis należy zamieścić w karcie zgłoszenia do konkursu.
Kryteria oceny w I etapie
Komisja konkursowa powołana przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży dokona oceny zgłoszonych prac oraz przyzna dla zwycięzców 3 nagrody "niespodzianki” po jednej w każdej kategorii.
Komisja konkursowa podczas oceny prac będzie uwzględniać:
- zgodność zgłoszonej pracy z celami konkursu
- oryginalność i estetykę prac konkursowych
- ciekawy opis pracy konkursowej
Harmonogram konkursu:
•    29 października 2012 – termin zgłaszania prac w I etapie
•    31 października 2012 r. – posiedzenie komisji konkursowej I etapu i rozstrzygnięcie konkursu
•    5 listopada 2012 r. - przesłanie prac do II etapu konkursu
Wnioskiem należy składać do 29 października 2012 r. na adres Stowarzyszenia: ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida
W II etapie konkursu prace wyłonione przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży  zostaną przesłane do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w terminie do 5 listopada 2012 r. Oceny prac dokona Komisja Selekcyjna powołana przez Akademię i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie www.dzialajlokalnie.pl. Pula nagród finansowanych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wynosi łącznie 13 000 złotych. Nagrody przeznaczone są dla organizacji/grup nieformalnych, a nie imiennie dla autorów prac. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas gali podsumowującej lokalne konkursy grantowe realizowane w ramach VII edycji Programu „Działaj Lokalnie” w 2012 roku.
Informacje dodatkowe
•    Każdy Wnioskodawca może złożyć jedną pracę w każdej z trzech kategorii konkursowych.
•    Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zgłoszonych prac, uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych Wnioskodawcy w bazie danych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i ich przetwarzaniem w celach związanych z niniejszym konkursem.
•    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży zastrzega sobie prawo do bezpłatnego zamieszczania nadesłanych prac bądź ich fragmentów w materiałach promocyjnych tzn.: na stronach internetowych: www.spdim.pl; www.filantropia.org.pl, www.pafw.pl, www.dzialajlokalnie.pl, w katalogach i innych publikacjach dotyczących programu, na łamach gazet, prezentowania w radio, TV oraz na ewentualnych wystawach pokonkursowych.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.
Telefon:
Alina Kierod - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży, koordynator "Działaj Lokalnie" - 510 211 940
Stanisław Kierod - koordynator FIO Warmia Mazury Lokalnie, organizator wypoczynku letniego i zimowego - 500 227 829

DANE ADRESOWE:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
     ul. Kolejowa 2B,
                    12-220 Ruciane Nida    
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
SPDiM.pl
KRS: 0000235436
Regon: 280036529
NIP: 8491518666
nr konta: 73 9364 0000 2001 0005 1783 0001
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00
SPDiM.pl
SPDiM.pl
Wróć do spisu treści